Nieuws

Verkenning antibioticaresistentie en infectiepreventie in de gehandicaptenzorg

10 april 2019

In Nederland is veel aandacht voor verantwoord voorschrijven van antibiotica en goede hygiënemaatregelen in de zorg. Zo is er het programma ‘aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’, zijn er Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie opgericht en houdt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ‘agenderend en stimulerend’ toezicht in de regio’s.

De VGN wil verkennen wat deze ontwikkelingen betekenen voor de gehandicaptenzorg. Waarom is dit thema belangrijk in de gehandicaptenzorg? Wat doen zorgaanbieders en zorgmedewerkers om infecties en verspreiding van resistente bacteriën te voorkomen? Wat hebben zorgaanbieders, die te maken hebben met resistentiepreventie, nodig om aan te kunnen haken bij de landelijke en regionale ontwikkelingen? Samen met leden, VWS, de Regionale Zorgnetwerken werkt de VGN aan de beantwoording van deze vragen.

Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie

Verspreiding van resistente bacteriën vindt onder andere plaats via de zorgketen. Een van de grote uitdagingen is om te voorkomen dat resistente bacteriën zich verder verspreiden binnen de gezondheidszorg. Daarom werken zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatieklinieken, gehandicaptenzorginstellingen, GGD’en, huisartsen, apotheken en thuiszorg samen in regionale zorgnetwerken. Door de samenwerking in de regionale zorgketen, weten zorgaanbieders elkaar beter te vinden, komen patiëntenstromen beter in beeld en kan er geleerd worden van elkaars aanpak om resistentie te beheersen.

Agenderend en stimulerend toezicht IGJ

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op infectiepreventie en antibioticaresistentie vanuit het project TIRZA: Toezicht Infectiepreventie en Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie. Momenteel voert de IGJ een ‘toezichtproject’ uit in de provincie Limburg (zie ook de brief in de bijlage). Binnen dit project bezoekt de inspectie tien sectoren binnen de zorg in Limburg, waaronder enkele gehandicaptenzorgaanbieders. De aandacht binnen dit project gaat uit naar vijf thema’s: antibioticabeleid, infectiepreventie, overdracht, goed bestuur en samenwerking binnen de regio. De inspectie heeft voor dit toezichtproject een toetsingskader opgesteld, waarin de wetten en richtlijnen zijn samengevat die betrekking hebben op deze onderwerpen binnen deze sectoren. Het toetsingskader is te vinden op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Doe mee aan de verkenning in de gehandicaptenzorg!

Begin mei zal er een eerste verkennende bijeenkomst zijn met enkele aandachtsfunctionarissen, de VGN, VWS, Vilans en de Regionale Zorgnetwerken. Daarna zal de VGN de behoeften van leden in kaart brengen en verkennen wat de zorgaanbieders nodig hebben om te werken aan resistentiepreventie. Heeft u ABR en infectiepreventie in uw pakket en wilt u mee denken over de aanpak in de gehandicaptenzorg? Neem dan contact op met Elske ten Vergert. U wordt dan op de hoogte gehouden en later dit jaar uitgenodigd voor een ledenbijeenkomst over dit thema.

Meer informatie

Deze pagina is een onderdeel van: