Nieuws

Verplicht aanstellen functionaris gegevensbescherming uitgesteld

13 juli 2017

Op 30 mei jl. heeft de Eerste Kamer besloten inbreng te leveren voor een nader schriftelijk overleg bij het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders (het Besluit). Het Besluit zal nu naar verwachting op 1 januari 2018 in werking treden.

privacy

Functionaris voor de gegevensbescherming

Zorgaanbieders zijn tot de inwerkingtreding van het Besluit dus niet verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Overigens stelt het Besluit alleen een functionaris voor de gegevensbescherming verplicht voor instellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg die aangesloten zijn op een elektronisch uitwisselingssysteem. Het gaat dus niet om alle zorgaanbieders.

Het aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming gaat vanaf 25 mei 2018 wel voor alle zorgaanbieders gelden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit geldt dus ook voor aanbieders die niet zijn aangesloten op een elektronisch uitwisselingssysteem. Zie hierover ons laatste bericht.

Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Op 1 juli jl. is de Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens wél in werking getreden. Een aantal bepalingen uit dit wetsvoorstel treden pas na drie jaar in werking. 

Wij zullen u tijdig informeren over de inwerkingtreding van het Besluit.

Foto van Lilly van Wijnbergen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Lilly Wijnbergen

Deze pagina is een onderdeel van: