Vervolg energie-audit (deel 2): uitstel aanvragen

Op 13 oktober informeerden we u over de energie-audit die vóór 5 december voor een groot aantal gebouwen moet worden uitgevoerd. Inmiddels hebben de VGN, Actiz en GGZ-Nederland verschillende stappen ondernomen om de noodzaak tot het uitvoeren van energie audits door zorgorganisaties te onderzoeken. We informeren u hierover. 

energie

Vooraf nog even de zaak zelf: grote organisaties zijn verplicht om uiterlijk 5 december 2015 een energie-audit uit te voeren. Dit staat in een ministeriële regeling (MR) van het ministerie van EZ, die op 10 juli van dit jaar van kracht is geworden. Ondernemingen met meer dan 250 werknemers of een jaaromzet boven de 50 miljoen euro worden op grond van Europese milieuregelgeving (EED) verplicht om een energie-audit uit te voeren. Een energie-audit is een overzicht van alle energiestromen en het energieverbruik van gebouwen, inclusief warmte. Deze audit dient uiterlijk december 2015 te worden uitgevoerd en vervolgens tenminste elke vier jaar te worden herhaald. Het is de bedoeling dat aan de audit een plan van aanpak wordt gekoppeld, waarin de uitvoering van de haalbare maatregelen wordt opgenomen.

In de vorige mailing adviseerden we u om zelf initiatieven te nemen. Het beste kunt u dat doen bij de Omgevingsdienst in uw regio. Het blijkt inmiddels wel dat niet alle omgevingsdiensten, die belast zijn met de handhaving van de EED, bekend zijn met het vastgoed dat zorgaanbieders gebruiken. De VGN heeft samen met Actiz en GGZ-Nederland op advies van het ministerie van Economische Zaken contact opgenomen met de omgevingsdienst uit de regio Amsterdam/Zaandam (ODNZKG = Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied). EZ ziet deze Omgevingsdienst als een soort van voorloper/voorbeeld in deze kwestie.
De drie brancheorganisaties hebben samen de bijgaande modelbrief opgesteld, waarin de omgevingsdienst om uitstel wordt gevraagd. U kunt deze brief, of delen uit deze brief, gebruiken om uw omgevingdienst aan te schrijven. De omgevingsdiensten zijn ervan op de hoogte dat zij een brief als deze kunnen verwachten van zorgaanbieders. NB: op 25 november hebben we één zin in de voorbeeldbrief aangepast: individuele woningen worden uitgezonderd van de auditplicht. Er stond: woongebouwen.
Ervan uitgaande dat de omgevingsdiensten instemmen met het gevraagde uitstel in de modelbrief, betekent dit dat aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan. Bijgevoegd vindt u een presentatie over de EED, die gedetailleerd weergeeft wat er verwacht wordt.

We denken hiermee te bereiken dat zorgaanbieders, het bevoegd gezag en de omgevingsdiensten samen binnen een realistische periode verder kunnen werken aan een toekomstgericht beleid van energiebesparing en duurzaamheid. Op deze manier ontstaat meer ruimte voor het passend uitvoeren van de audits en het koppelen van een plan van aanpak voor het uitvoeren van haalbare maatregelen.

We blijven u informeren over het vervolg. Voor verdere vragen kunt u terecht bij Frits Mul (fmul@vgn.nl).