Nieuws

Vervolg overleg VGN - SVB over PGB

15 september 2014

Op 4 september informeerden we u over een brief van de SVB aan de PGB-budgethouders. Inmiddels heeft een volgend overleg plaatsgevonden. We hebben enkele oplossingsrichtingen gevonden, maar er blijven ook nog enkele knelpunten. Hieronder informeren we u verder.

pgbvaardig

Qua administratie melden we het volgende.
De SVB is bereid om een kopie van het vigerende contract te accepteren. Dat bespaart hopelijk veel werk. Enkele aanvullingen die nodig zijn voor de SVB kunt u op een bijlage vermelden (ondertekend door de budgethouder én de zorgverlener/zorgaanbieder):

 • het nummer van de Kamer van Koophandel;
 • het BSN-nummer;
 • het tarief, prijspeil 2014, excl. Btw (voor de zorg);
 • benoeming van de 'zorgsoort' (zal veelal de functie Begeleiding zijn);
 • de hoeveelheid zorg (het aantal uren).

Voor de SVB blijft één vertegenwoordiger per cliënt een administratieve noodzaak. De VGN voorziet dat daar een knelpunt kan ontstaan. Bijvoorbeeld als de Pgb-houder nog met een andere partij een overeenkomst heeft gesloten waarop een andere vertegenwoordiger/gemachtigde staat. Of als er nu een andere vertegenwoordiger is dan degene die destijds de cliënt rechtsgeldig heeft vertegenwoordigd bij het aangaan van de overeenkomst met uw instelling. De deadline is enerzijds niet 'hard', maar de SVB vraagt wel om zo spoedig mogelijk aan te leveren in verband met het voorkómen van een administratieve chaos eind december (dat belemmert de garantie op tijdige betaling).

Juridisch gezien voorzien we een mogelijk knelpunt met betrekking tot de systematiek van een bijlage.
1. Als u in de bijlage de huidige overeenkomst alleen administratief aanvult, komt er geen nieuwe overeenkomst tot stand en lijkt er geen probleem. Gebruikt u de oude overeenkomst 2014 en regelt u in de bijlage niets nieuws qua duur en/of tarief of volume, dan wordt de SVB geïnformeerd over de benodigde administratieve aanvullingen. In dat geval wordt de inhoud en de looptijd bepaald door wat u in de oude overeenkomst reeds heeft staan. Is de overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd?

 • In het geval van ‘voor onbepaalde tijd’ vigeert de overeenkomst nog steeds in 2015. Als in die overeenkomst staat dat het tarief jaarlijks vastgesteld wordt, dan kan de vraag nog gaan spelen wat de gemeente in de loop van 2014 als tarief voor 2015 vaststelt.
 • In het geval van ‘voor bepaalde tijd’ sluit u jaarlijks een overeenkomst. Eindigt deze op 31 december 2014 dan heeft u met deze oude overeenkomst uit 2014 met enkel administratieve aanvullingen voor 2015 geen overeenkomst met een afspraak over het tarief of volume en duur.

U moet dat dan wel helder communiceren naar de cliënt. Met het insturen van de overeenkomst uit 2014 is weliswaar voldaan aan de vereisten die de SVB in 2015 nodig heeft, maar u zult voor het jaar 2015 in een nieuwe overeenkomst toch afspraken moeten vastleggen over tarief of duur of volume. Deze nieuwe gegevens in het nieuwe contract moeten tzt toch opnieuw naar de SVB opgestuurd worden. De SVB beoordeelt op dit moment namelijk alleen een aantal (administratieve) aspecten van de overeenkomst vanwege de uitvoering van het trekkingsrecht. De zorginhoud wordt beoordeeld door de gemeente of het zorgkantoor.

2. Er komt juridisch gezien echter wél een nieuwe (verlengde) overeenkomst tot stand als u op de bijlage de duur aanpast of het nieuwe tarief voor 2015 opneemt of het tarief prijspeil 2014 opneemt met de aantekening dat het tarief nog geïndexeerd moet worden of het ingekochte volume mogelijk aangepast moet worden. Na ondertekening zijn deze nieuwe afspraken dan in principe bindend voor cliënt en aanbieder. Maar dat betekent nog niet automatisch dat de ingekochte zorg en het daarbij afgesproken of nog af te spreken tarief (tussen de budgethouder en u) ook door de gemeente geaccepteerd wordt. Er is in de Wmo weliswaar een wettelijk overgangsrecht voor de cliënt met de condities van de AWBZ, maar het indicatiebesluit is leidend en niet de afspraken die de cliënt met ú heeft gemaakt.
Als voorbeeld: wat betekent het als u in de overeenkomst (respectievelijk de bijlage) met de budgethouder afspraken heeft gemaakt en als de gemeente per 1 januari 2015 of daarna een nieuwe beslissing neemt, waarbij aan de cliënt een lager budget wordt toegekend (lees: het huidige PGB wordt ingetrokken). Het huidige Model Algemene Voorwaarden van de VGN, voorziet erin dat bij intrekking van het PGB, de overeenkomst eindigt met ingang van de dag van intrekking (zie bijzondere voorwaarden artikel 7 einde overeenkomst bij PGB). Omdat de gemeente in de plaats treedt van het zorgkantoor, is deze bepaling van toepassing en eindigt in voorkomend geval deze overeenkomst. De cliënt zal dan een nieuwe overeenkomst met u willen sluiten, mogelijk onder andere condities. Maar het is de vraag of ú dat wilt.
Overigens, het ligt in de lijn van de verwachting dat veel gemeenten de al gemaakte afspraken zullen accepteren, maar daarover kan momenteel geen zekerheid worden geboden. Het op voorhand insturen van een bijlage met nieuwe gegevens houdt dus enig risico in, maar daar staat tegenover dat wachten op zekerheid betekent dat de betaling per januari te laat zal plaatsvinden.

3. Gebruik van het VGN model: u kunt voor de pgb-overeenkomst voor het jaar 2015 nog steeds gebruik maken van het VGN model zorg- en dienstverleningsovereenkomst met de daarbij behorende algemene en bijzondere voorwaarden, mits u in de bijlage de aanvullingen zet die de SVB nodig heeft. Enkele punten waar u verder rekening mee moet houden:

 • indien u gebruik maakt van het VGN model zorg en dienstverleningsovereenkomst met algemene voorwaarden: de voorwaarden zijn niet in strijd met die van de SVB en daarom nog steeds bruikbaar. Wel moet u zich ervan bewust zijn dat deze voor een groot deel de bepalingen uit de Wgbo van toepassing verklaren. Voor nieuwe cliënten die geen overgangsrecht hebben, raden wij aan om na te gaan of deze voorwaarden uit het AWBZ-regime nog wel passend zijn gezien de nieuwe omstandigheden. Daarin moet u naar bevind van zaken handelen.
 • indien u voor de bestaande cliënten een overeenkomst voor onbepaalde tijd bent aangegaan, beraadt u zich dan of u niet beter de duur kunt wijzigen via de bijlage en uiterlijk 31 december 2015 gaat vermelden (= einde overgangsrecht). U moet echter de looptijd van het contract nooit langer laten gelden dan de duur van de huidige AWBZ indicatie, waarvoor het overgangsrecht geldt (is 31 december 2015). Deze duur adviseren wij ook indien u voor bestaande cliënten een nieuwe overeenkomst sluit. 
 • aanvullende diensten mogen niet ingekocht worden via het PGB.
 • wijs de cliënt erop dat hij/zij u bij intrekking van het PGB onmiddellijk informeert conform de voorwaarden (VGN model artikel 7 bijzondere voorwaarden).    


Rol zorgkantoren.
De zorgkantoren vragen inmiddels vergelijkbare informatie op bij de budgethouders (ex Wlz, versmalde AWBZ). De vraag of iemand terecht een PGB krijgt, wordt tot nu toe achteraf gecontroleerd. De zorgkantoren gaan nu over tot controle vooraf en vragen daarom nu meteen een zorgbeschrijving. De VGN vindt dat in dit stadium erg ver gaan, zeker tijdens (of juist vanwege) deze hectische administratieve operatie. We gaan met ZN en Per Saldo op korte termijn hierover in gesprek.

Tot slot 
De SVB is bereid om over deze materie voorlichting te geven in een bijeenkomst. We denken aan een bijeenkomst in de Oudlaan, bij de VGN in Utrecht. Dat lijkt praktischer dan dat de SVB bij meerdere instellingen langs gaat. Indien u geïnteresseerd bent, laat het dan even weten (fmul@vgn.nl), dan kunnen we hier bekijken of er voldoende belangstelling is. De SVB heeft ook een link met veelgestelde vragen en antwoorden.
We vervolgen onze informatie zodra we meer weten.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: