Nieuws

VGN bepleit: niet onderhandelen over NHC

12 oktober 2016

Over de Normatieve Huisvestings Component (NHC) zal een instelling per 2018 moeten onderhandelen. De VGN wil echter dat de NHC een vast tarief blijft. De omstandigheden zijn immers sinds 2012 veranderd. Reden om opnieuw met VWS in gesprek te gaan over de NHC: vaste of onderhandelbare tarieven?

getekende hand houd een zak vast met een dollar teken erop

Het Kabinet zette in 2011 definitief de koers in richting integrale bekostiging, gebaseerd op het principe van één all-in tarief (voor zorg en huisvesting) per zorgzwaartepakket (nu: profiel). De vergoeding van het vastgoed wordt zo direct gekoppeld aan de bezettingsgraad. Maar ten opzichte van 2011 is in de optiek van de VGN het ‘speelveld’ in 2017 toch wel gewijzigd.

  • Per 2015 werd de extramuralisering ingezet. Dat leidt tot een langzaam oplopende leegstand (dan wel verkleining van het gebouwenbestand). Dat was in 2011 nog niet aan de orde en dat leidt tot minder inkomsten uit de NHC’s. De financierbaarheid van het vastgoed wordt daarmee moeilijker.
  • De visie op ‘persoonsvolgende bekostiging’ is in de afgelopen jaren flink ontwikkeld ten opzichte van 2011, zowel bij VWS als bij de VGN. Persoonsvolgende bekostiging gaat uit van vaste integrale tarieven, dus ook voor de NHC. De cliënt ‘neemt een vast bedrag mee’ en de instelling draagt het risico voor de uitgaven. Daarbij past geen onderhandeling over het tarief. De NHC is nu een vast tarief, wordt in de toekomst bij PVB een vast tarief; dan is een periode van vrij onderhandelen over de vergoeding voor de huisvesting in de tussentijd onlogisch en ongewenst.
  • Bovendien worden de banken en het Waarborgfonds ook steeds kritischer. Maar de NHC is een normvergoeding, dus een gemiddelde vergoeding over 30 jaar. Gedurende die periode voor een instelling is de vergoeding soms hoger en soms lager dan de werkelijke kosten voor het vastgoed. Wanneer de vergoeding hoger ligt, moet je niet ‘aftoppen’, want op het moment dat de vergoeding lager ligt, krijgen we ook geen compensatie. Dat was nu juist het principe van een normvergoeding.

De VGN is daarom van mening dat de tarieven voor het vastgoed vaste bedragen moeten zijn, zodat er niet jaarlijks over onderhandeld hoeft te worden met het risico van wisselende en dalende tarieven. Onze inzet is daarbij dat de NHC als vast (niet-onderhandelbaar) tarief zichtbaar blijft binnen het integrale tarief.

We hebben inmiddels contacten hierover gehad met de NZa en met VWS. VWS is bereid om samen met de VGN in gesprek te gaan met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om te kijken of er gezamenlijk nieuwe spelregels te bepalen zijn. De NZa zal de VGN betrekken bij de Technische Overleggen die in het najaar van 2016 gehouden zullen worden.

Als bijlage voegen we twee documenten toe: een memo dat we met VWS hebben besproken en een notitie met een uitgebreidere analyse over dit onderwerp.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: