Nieuws

VGN-delegatie werkt aan voorstel voor nieuwe CAO

Leestijd: 3 minuten
30 november 2021

Met de start op 30 september jl. hebben de delegaties van de vakbonden en de VGN inmiddels drie intensieve gespreksdagen achter de rug. Op deze dagen is vooral de inzet van elk van de partijen aan de orde gekomen en zijn op de verschillende thema’s onder meer praktische inzichten en (voorlopige) standpunten gewisseld. Op 13 december krijgen de onderhandelingen een vervolg aan de hand van een concreet voorstel door de VGN-delegatie.

voorkant cao boekje

Thema’s

Evenals het onderwerp loonontwikkeling waren de door de bonden en door ons als VGN-delegatie geagendeerde thema’s voor een groot deel vergelijkbaar. De inzet op de thema’s verschilde wel in de uitwerking en in de mate van detaillering, ook tussen de bonden. Op een aantal thema’s is dan ook meer en dieper ingezoomd. Dit betrof onder meer de besteding van de door het Kabinet beschikbaar gestelde extra loonruimte voor de arbeidsvoorwaardenontwikkeling, met name bestemd voor het herstellen van de achterstanden in loonontwikkeling. Thema’s als grip op het werk en de balans tussen werk en privé kwamen eveneens uitvoerig aan de orde. Dit raakte concrete onderwerpen zoals (het gebruik van het) PBL, de nieuwe fiscale mogelijkheden hierbij, de toepassing van de Jaarurensystematiek, de mogelijkheden om af te bouwen of eerder dan op de pensioengerechtigde leeftijd te stoppen.

Uitwisseling

Al met al waren het voor ons zinvolle dagen om enerzijds van alle vakbonden opvattingen en argumentatie achter de inzet voor een nieuwe CAO te vernemen, anderzijds om de VGN-visie en daarop gebaseerde gedachten en ideeën goed voor het voetlicht te brengen. Alle partijen waren deze dagen in de gelegenheid elkaar verhelderende vragen te stellen. Over de kansen en uitdagingen van onze sector ontstonden zo goede dialogen.

Verschillen

In het algemeen kunnen we stellen dat zowel aan werknemers- als werkgeverszijde een ambitie merkbaar is te komen tot een CAO die het verschil maakt op wezenlijke thema’s. Naar onze mening is het nog te vroeg om te zeggen op welke punten er echt fundamentele verschillen zijn in de oplossingen. Als VGN-delegatie vinden wij het van belang dat de CAO zich met name richt op de arbeidsvoorwaarden voor onze branche en dat daarbij niet te veel regels of voorschriften worden opgenomen die in andere regelgeving al is vastgesteld. Wij vinden het eveneens belangrijk dat we onnodige bureaucratie voorkomen en ruimte houden / creëren voor het daadwerkelijk grip geven aan medewerkers. Als het gaat om vitaliteit van medewerkers willen wij niet slechts aandacht hebben voor de oudere medewerker, maar voor alle leeftijdsgroepen. In de discussies was op een aantal vlakken wel verschil in insteek merkbaar over oplossingen. Dat de FNV van mening is dat op de volgende onderhandelingsdag een vorm van actie nodig is, zien wij dan ook in dat licht.

Voorstel

Alles gehoord hebbende werken we inmiddels aan een eerste voorstel om daarmee na de meer beschouwende dagen de onderhandelingen op 13 december concreet te maken. Onze insteek als VGN-delegatie is om te werken aan een CAO die in deze tijd onze medewerkers en onze organisaties op de verschillende gebieden echt faciliteert en handvatten geeft voor goed en aantrekkelijk werkgeverschap in deze tijd.
Aansluitend bij het door de ALV afgegeven mandaat zijn belangrijke elementen in ons voorstel de waardering van medewerkers middels een goede marktconforme loonontwikkeling, de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in alle leeftijdsfasen alsmede de professionele zeggenschap & ontwikkeling. Daarbij kijken we onder meer nadrukkelijk naar loondifferentiatie gekoppeld aan het AWVN-loononderzoek en de genoemde extra loonruimte. Bij duurzame inzetbaarheid en de daarmee samenhangende thema’s  werkdruk en balans werk-privé zijn voldoende afstand kunnen nemen en balanstijd voor medewerkers wezenlijke aandachtspunten.

Grip, ruimte, goed werkgeverschap

Ook op de andere thema’s en onderwerpen willen we passende voorstellen doen ter verbetering van de CAO in het belang van medewerkers, zodat zij grip kunnen hebben en regie kunnen voeren over geld, werk en leven. En daarbij houden we de VGN-visie op arbeidsvoorwaarden en (de noodzakelijke ruimte voor) de verscheidenheid aan individuele wensen en verlangens van medewerkers, die binnen de collectiviteit van de organisatie ingevuld moeten worden, voor ogen. Het in de CAO verkleinen van regelruimte op individueel, team en/of organisatieniveau verhoudt zich volgens ons niet goed met het grip en zeggenschap hebben door medewerkers en het vormgeven van goed en aantrekkelijk werkgeverschap door organisaties.

 

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel kunt u terecht bij Muriël van Rijn, senior beleidsadviseur arbeidszaken of Gerard Schoep, manager arbeidszaken.

 

portretfoto van Gerard Schoep
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gerard Schoep

Deze pagina is een onderdeel van: