Nieuws

VGN geeft opdracht tot analyse NHC

15 maart 2017

Per 2019 zullen alle tarieven in de Wlz herijkt zijn. De VGN wil (los van de vraag of de NHC opgaat in een integraal tarief) dat de NHC ook onderdeel is van deze ‘herijkingsoperatie’. Het bureau nCZB (netwerk Consultancy Zorg en Bouw) maakt daarom voor de VGN een analyse van de factoren die relevant zijn als de NHC nu opnieuw zou moeten worden vastgesteld. 

kostenprijsonderzoek

De stand van zaken rond de NHC is op dit moment:

  • Per 2018 komt er een onderhandelbaar integraal tarief. De VGN heeft hierover een brief geschreven aan VWS om dit ter discussie te stellen. 
  • De NZa actualiseert per 2018 de NHC en heeft enkele onderzoeken laten uitvoeren. De VGN heeft samen met Actiz en GGZ-Nederland aangedrongen op aanvullend onderzoek over de rente. De NZa zal dat onderzoek inderdaad laten uitvoeren en de branches houden daarbij de vinger aan de pols.
  • De VGN laat daarnaast een eigen analyse maken van de NHC met het oog op de herijking van de tarieven per 2019.

Deze analyse moet een beschrijving geven van de ontwikkeling van factoren die relevant zijn als de NHC nu opnieuw zou moeten worden vastgesteld. Men analyseert hoe deze factoren zich hebben ontwikkeld sinds de invoering van de NHC en duidt wat de oorzaken zijn en wat het effect is. Daarbij maakt nCZB een onderscheid in beleidsontwikkelingen (bijvoorbeeld nieuwe zorgconcepten die van invloed zijn op de hoogte van de NHC), ontwikkelingen in de bouwregelgeving (brandveiligheid, duurzaamheid, domotica) en autonome of maatschappelijke ontwikkelingen.

Factoren waar in ieder geval ook naar gekeken zal worden, zijn de inhoudelijke elementen die ten grondslag liggen aan de NHC, zoals de oppervlakte en de prijs per m2, de bezettingsgraad, onderhoudskosten, de kosten van de terreininfrastructuur en de ontwikkeling van de bouwkosten. Tevens zal aan de inventaris (Normatieve Inventaris Component) aandacht worden besteed. Tenslotte wordt gekeken naar ontwikkelingen bij de corporaties in verband met de huur door instellingen (welk rendement bijvoorbeeld vragen corporaties; dat is van belang omdat ook dat uit de NHC betaald moet worden).

De verwachting is dat nCZB het rapport in mei 2017 aan de VGN oplevert. De VGN gebruikt dat onderzoeksrapport bij de besprekingen over de herijking en de hoogte van de NHC per 2019. We zullen u over de uitkomsten informeren.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: