Nieuws

VGN richt ‘platform duurzaamheid’ op

19 april 2018

Duurzaamheid komt in de hele maatschappij en ook bij zorginstellingen steeds hoger op de agenda te staan. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Het is voor instellingen dan ook lastig om goed in beeld te krijgen welke maatregelen wel of beter niet genomen kunnen worden. De VGN wil in het kader van de maatschappelijke verantwoordelijkheid de leden graag ondersteunen. Daarom richten we voor onze leden een ‘platform duurzaamheid’ op.

Platform

We merken bij de instellingen een grote mate van intrinsieke motivatie voor duurzaamheidsbeleid in de instelling. Ieder is zich van de maatschappelijke opdracht bewust. Maar het ontbreekt nog aan een vaste en duidelijke koers voor de korte en de langere termijn. Dat moeten we met elkaar bepalen en we willen voorkómen dat iedere instelling haar eigen wiel gaat uitvinden. Daarom willen we een platform onder de leden oprichten. De bedoeling is om in de sector gezamenlijk dit vraagstuk op te pakken, ervaringen uit te wisselen en elkaar te helpen. We zullen ongetwijfeld ook geregeld extern advies inwinnen, bijvoorbeeld van het Milieuplatform Zorg (MPZ).
Als u geïnteresseerd bent om u aan te sluiten bij het platform duurzaamheid, dan kunt u zich melden bij Frits Mul, via fmul@vgn.nl.

Green Deal

Op 20 maart informeerden we u over ‘VGN en duurzaamheid’. We schreven over de bijeenkomsten van de VGN, gehouden in januari 2018, over de Green Deal die de overheid in oktober 2018 met de zorgsector wil sluiten en over de randvoorwaarden die het bestuur van de VGN inmiddels heeft geformuleerd. De ontwikkelingen raken in een stroomversnelling, met name omdat het Kabinet de gaskraan in Groningen definitief gaat dichtdraaien. Daarom komen er nieuwe activiteiten.

Kennistafel

VWS heeft op 10 april met het bestuur van de VGN en met enkele bestuurders van instellingen en met vastgoeddirecteuren uit de sector een zogenoemde ‘Kennistafel duurzaamheid VGN’ georganiseerd. Een inventariserend gesprek over de ‘state of the art’ in de sector en over de (on)mogelijkheden van diverse duurzaamheidsmaatregelen. Er moet nog veel kennis over verzameld worden.

Expertmeeting

In mei organiseert de VGN daarom een expertmeeting, om een beeld te krijgen hoe de gehandicaptenzorg er qua duurzaamheid voorstaat en wat er in het kader van het overheidsbeleid moet gebeuren. Het is bedoeld om een eerste indruk te krijgen van de impact die het actuele duurzaamheidsbeleid van de overheid op de instellingen heeft. Op basis van de uitkomsten willen we een lijn schetsen (voorzien van een advies van de Bestuursadviescommissie-bedrijfsvoering) voor een volgend bestuurlijk overleg dat eind mei plaatsvindt.

Subsidie

Onlangs informeerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (minIenW) ons over het beschikbaar komen van subsidiegelden voor duurzaamheidsprojecten in 2018. We voegen de informatie als bijlage toe. Het is volgens het ministerie nog niet helemaal ‘zorg-proof’, maar u kunt er desgewenst alvast kennis van nemen.

Documentatie

Er verschijnt momenteel een grote hoeveelheid aan informatie over duurzaamheid en energiebesparing. Op de (voor onze sector) meest relevante stukken attenderen we de geïnteresseerde lezer:

  • Een brief van minister Wiebes aan de Tweede Kamer (bijlage);
  • Een eerste concept van de routekaart voor de zorg, op weg naar de Green Deal van oktober 2018 (bijlage);
  • Een memo over het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed (bijlage);
  • De subsidiemogelijkheden via minIenW (bijlage);
  • Een ‘routekaart’ van Aedes; die vindt u via deze link.
Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: