Nieuws

VGN start Wzd in overgangsjaar 2020 met eigen werkwijze

23 december 2019

Op de drempel van het overgangsjaar 2020 voerde de VGN voor de Wet zorg en dwang (Wzd) nog overleg met VWS over hoe deze nieuwe wet voor haar leden uitvoerbaar blijft. Tijdens dit overleg toonde de minister zich bereid ruimte te maken om de administratieve lasten structureel te verlagen, zolang dat niet ten koste gaat van de rechtsbescherming. Het leidde echter nog niet tot concrete toezeggingen. De VGN kiest dus voorlopig voor een eigen werkwijze.

Zorg en dwang 2

Daarin staat een structurele verlaging van de administratieve lastendruk centraal. Zo houdt de VGN vast aan een jaarlijkse rapportage én analyse aan de IGJ, als onderdeel van het Kwaliteitsrapport, in plaats van halfjaarlijks rapporteren met analyse. In de werkwijze van de VGN staat ook een registratie van negen vormen van onvrijwillige zorg, zónder een onderverdeling in zeventien subvormen.  Het staat de leden vrij om naar eigen inzicht gebruik te maken van de werkwijze.

Vervolgoverleg

Met VWS en de IGJ is afgesproken om in het begin van het nieuwe jaar gedrieën verder te praten over de werkwijze van de VGN. De minister heeft overigens laten weten in het overgangsjaar de VGN te willen helpen om de overgang naar het nieuwe, wettelijke regime zo soepel mogelijk te laten verlopen, in de geest van de Wzd. De ruimte die hij het veld daarbij wil geven, wil hij benutten om met de VGN praktische en werkbare oplossingen te vinden voor de nog resterende vragen en knelpunten.

Bijlage: werkwijze die de VGN aanhoudt bij de start van het overgangsjaar Wzd.

 

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: