Nieuws

VGN steunt wijzigingsvoorstel opheffen College Sanering

17 oktober 2016

Minister Schippers bereidt een wijziging van de WTZi voor: het schrappen van artikel 17 en 18, waardoor het College Sanering zal worden opgeheven. Bij een zogenoemde internetconsultatie heeft de VGN aangegeven deze voorgenomen wetswijziging te steunen.

logo vereniging gehandicaptenzorg nederland

De minister had dit reeds in maart 2016 aangekondigd. Een concept van het wijzigingsvoorstel ligt nu voor een brede internetconsultatie voor. Het ministerie schrijft in een toelichting dat het doel is de plicht van zorgorganisaties te schrappen om vastgoedtransacties te melden bij het College Sanering Zorg (CSZ). De aanleiding is het kritische advies van de Raad van State (maart 2016) over een amendement van het CDA (2014). Daarin werden de taken van het CSZ niet ingeperkt, maar uitgebreid. De VGN was daar toen zeer kritisch over.

De minister concludeert nu dat ‘het toezicht van het CSZ geen plaats meer heeft in het huidige zorgstelsel waarin zorginstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun bedrijfsvoering’.

Snelle indiening voorstel

We moeten ons wel realiseren dat het een voorstel is dat door het Kabinet bij de Tweede Kamer nog moet worden ingediend. Of het huidige Kabinet dat nog zal doen, weten we niet en garanties voor de periode na de verkiezingen (maart 2017) zijn er niet. Daarom dringt de VGN aan op een snelle indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. De volledige reactie van de VGN treft u aan in de bijlage.

Kleinschaligheid

We willen u in dit kader nog attenderen op de kleinschaligheid, waarover we recent met het CSZ hebben gesproken. Stel dat indiening van het wijzigingsvoorstel over de verkiezingen heen getild wordt (dus indiening door een nieuw Kabinet), dan komt mogelijk de gewenste opheffing per 1-1-208 van CSZ in gedrang. Dat zou consequenties kunnen hebben voor de rol van CSZ bij kleinschaligheid en wel als volgt: na 2018 is er geen onderscheid meer tussen kleinschalige en grootschalige bouw. Immers: alle woongebouwen worden dan voor 100% bekostigd uit de NHC’s. De beleidsregel ‘kleinschalig wonen’ heeft dan geen inhoud meer. Het CSZ zou kunnen zeggen dat dan ook kleinschalige bouw onder de bemoeienis van CSZ gaat vallen. Dat zegt het CSZ echter niet. Het CSZ stelt dat de kleinschaligheid in het Uitvoeringsbesluit WTZi is gedefinieerd en het Uitvoeringsbesluit wordt niet gewijzigd. Formeel en materieel zal er dus niks veranderen in de werkwijze van het CSZ, mocht het na 1-1-2018 onverhoopt alsnog blijven functioneren.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met Frits Mul (fmul@vgn.nl) of Tineke Donga (tdonga@vgn.nl).

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: