Nieuws

VGN voert succesvolle lobby voor meerjarig ondersteuningsprogramma digitalisering gehandicaptenzorg

07 oktober 2022

Digitalisering en technologische innovatie spelen een steeds grotere rol bij het oplossen van knelpunten in de gehandicaptenzorg. Daarbij zoeken we voortdurend naar welke oplossingen het best passend zijn en hoe we die oplossingen kunnen implementeren. Naar aanleiding van een brief hierover van de VGN heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die het kabinet verzoekt om te onderzoeken of er een meerjarig programma kan komen dat is gericht op ondersteuning van de implementatie en op gegevensuitwisseling in de gehandicaptenzorg.

gegevensdigitaal

Brief VGN voor de Tweede Kamer met 4 aandachtspunten

In aanloop naar de behandeling van het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) heeft de VGN de Tweede Kamer een brief gestuurd met 4 aandachtspunten:

  • Wij ondersteunen het wetsvoorstel. Mits goed geïmplementeerd kan deze wet ondersteunen bij het bereiken van onze visie op de gehandicaptenzorg;
  • Belangrijk dat het veld in de aan te wijzen gegevensuitwisselingen goed wordt betrokken;
  • Voortbouwend op InZicht is er een ondersteuningsprogramma nodig voor specifiek voor de gehandicaptenzorg relevante gegevensuitwisselingen;
  • Er moet een landelijke heldere integrale implementatiestrategie komen waarin naast de WegiZ ook andere randvoorwaarden worden benoemd.

Motie voor een meerjarig ondersteuningsprogramma 

Tijdens de behandeling van de wet zijn een aantal moties ingediend, waaronder een motie van de BBB waarin zij het kabinet verzoekt om "te onderzoeken of er als vervolg op InZicht een meerjarig programma kan komen dat is gericht op ondersteuning van de implementatie en op gegevensuitwisseling in de gehandicaptenzorg, zoals het uitwisselen van gegevens tussen arts verstandelijk gehandicapten en huisartsen en huisartsenposten". 

De motie is aangenomen en de komende weken zullen we met het ministerie van VWS verkennen hoe zo'n programma er uit moet zien. Een meerjarig programma sluit goed aan op informatiestrategie van de VGN. De brief, de motie en de informatiestrategie van de VGN treft u aan als bijlage.

Wat is de Wegiz?

Zorgaanbieders moeten goede zorg verlenen. Daarvoor is nodig dat een zorgverlener altijd en ongeacht de locatie kan beschikken over actuele, geldige en correcte informatie over de patiënt. De Wegiz heeft als doel om het elektronisch uitwisselen van gegevens nader te uniformiseren aan de hand van het stellen van eisen aan taal en techniek. In de Wegiz wordt geregeld hoe elektronische gegevens moeten worden uitgewisseld tussen zorgaanbieders. De Wegiz is een zogenoemde raamwet. In de onderliggende AMvB’s zal worden verwezen naar het stelsel van kwaliteitsstandaarden die moeten worden opgevolgd bij de uitwisseling van gegevens.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: