Nieuws

VGN vraagt middels Kamerbrief om meer differentiatie in corona-aanpak en financiële zekerheid

25 juni 2020

Op 25 juni vindt een plenair Kamerdebat plaats over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Middels een Kamerbrief vraagt de VGN aandacht voor een tweetal punten die nu essentieel zijn voor de gehandicaptenzorg: een gedifferentieerde aanpak van het coronavirus, en financiële zekerheid die past bij de gevolgen van de coronamaatregelen.

In de brief geeft de VGN aan dat de aanpak van het coronavirus tot nog toe vooral werd gekenmerkt door generieke maatregelen vanuit een medische invalshoek. Maatregelen die binnen de gehandicaptenzorg lastig in te vullen waren. De VGN pleit daarom voor maatwerk en wil dat bij de verdere aanpak van het coronavirus sociaal agogische belangen even zwaar worden meegewogen als medische argumenten. 'Er is meer wetenschappelijk onderzoek nodig naar de verschillen in medische kwetsbaarheid voor het coronavirus onder mensen met een beperking. Niet iedereen lijkt even kwetsbaar en dit biedt kansen om de beperkende maatregelen bij een volgende uitbraak gedifferentieerd in te zetten', is in de brief te lezen.

Financiële zekerheid

Daarnaast vraagt de VGN in haar brief om financiële zekerheid die past bij de gevolgen van de coronamaatregelen. Zo hebben de kabinetsmaatregelen in de afgelopen maanden geleid tot minder omzet en tegelijkertijd ook tot extra kosten in de zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp aan mensen met een beperking. Voor het sociaal domein en de Zorgverzekeringswet zijn voor de financiële zekerheid van zorgaanbieders - en daarmee de continuïteit van zorg op de langere termijn - afspraken gemaakt over compensatie van omzetderving tot 1 juli. Dit geldt ook voor pgb in de Wet langdurige zorg. Deze einddatum brengt risico’s voor de continuïteit en kwaliteit van zorg met zich mee, stelt de VGN en vraagt daarom aan de Kamer om snel financiële duidelijkheid te bieden vanaf 1 juli, passend bij de coronamaatregelen die van kracht zijn.

Dagbesteding

Ook vraagt de VGN in de Kamerbrief om het voor alle domeinen mogelijk te maken dat dagbesteding nog op de woonlocatie of in een alternatieve vorm geboden kan worden, als door de coronamaatregelen het volledig opstarten van de reguliere dagbesteding nog niet voor alle cliënten mogelijk is. Zodoende kan de impact van de coronamaatregelen zowel voor cliënten, als aanbieders worden beperkt en voorkomt dat de corona-maatregelen leiden tot ongewenste en onnodige uitval van zorg.

De volledige Kamerbrief vindt u in de bijlage.  
Het debat is vanaf 15.00 uur te volgen op www.tweedekamer.nl;

Ronella Bleijenburg