Nieuws

VNG adviseert NZa-percentages voor indexatie sociaal domein te hanteren

21 december 2022

De VNG adviseert gemeenten om bij het afsluiten of indexeren van de contracten in het sociaal domein aan te sluiten bij de indexcijfers die de NZa hanteert voor loon- en prijsontwikkeling.

Jeugdzorg

Vanuit de Jeugdwet en de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor het betalen van reële tarieven aan zorgaanbieders. De VNG informeert gemeenten over de hoogte van de verschillende regimes van indexatie in het sociaal domein en adviseert gemeenten om de OVA- en PPC-percentages toe te passen zoals de NZa die vaststelt voor de Wlz en Zvw. 

OVA- en PPC-percentages

De Nederlandse zorgautoriteit (Nza) heeft het percentage voor de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) 2023 bijgesteld naar 4,74% en het prijsindexcijfer voor de materiële kosten (ppc-index) voor 2023 naar 4,87%. 

Hoewel het aan gemeenten is om een besluit te nemen over de wijze van indexeren, adviseert de VNG om deze Nza-percentages te hanteren bij het afsluiten of indexeren van de contracten in het sociaal domein. Het extra accres dat is aangekondigd in de Najaarsnota van het kabinet zou hier ruimte voor moeten bieden. 

De Nza heeft tussentijds ook de ppc-index voor 2022 verhoogd van 6,3% naar 9,25%. Normaal gesproken vindt tussentijds geen actualisatie plaats, maar door de inflatie en snel gestegen (energie)kosten is dat dit jaar wel gedaan. Ook hierover adviseert de VNG gemeenten deze actualisatie te volgen.

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch