Nieuws

Vooraankondiging subsidieregeling Sectorplan Gehandicaptenzorg

21 oktober 2013

Om de knelpunten op de arbeidsmarkt te verminderen heeft het kabinet de Regeling Cofinanciering Sectorplannen ingericht. Hiervoor is 590 miljoen euro beschikbaar gesteld. Op basis van een arbeidsmarktanalyse kunnen werkgevers en vakbonden gezamenlijk een subsidieaanvraag voor sectorplannen indienen. Hierbij nodigt de VGN alle instellingen uit om een eigen deelplan op te stellen dat deel kan uitmaken van het sectorplan Gehandicaptenzorg.

De StAG (werkgevers en vakbonden in de gehandicaptenzorg) wil organisaties in de gehandicaptenzorg toegang bieden tot de subsidieregeling. Op basis van de landelijk gesignaleerde knelpunten kunt u (al dan niet met regionale partners) een deelplan bij de StAG indienen. Uitgangspunt is dat u zelf zorgt voor de benodigde financiering van uw deelplan. De verkregen subsidie zal StAG achteraf aan u beschikbaar stellen.

Oproep
De eerste aanvraagtermijn voor een sectorplan loopt van 1 oktober tot 31 december 2013. U kunt uw deelplan tot 1 december 2013 bij de StAG indienen. De StAG toetst en bundelt de deelplannen en dient die vóór 1 januari 2014 in bij de minister van SZW als een sectorplan voor de gehele branche.

Wij zijn in overleg met regionale werkgeversverenigingen om regionale en brancheoverstijgende deelplannen mogelijk te maken. Over de uitvoering en subsidievoorwaarden wordt nog gesproken met SZW. Zodra hier duidelijkheid over is, wordt u nader geïnformeerd.

Definitieve oproep volgt
Het gaat nu nog om voornemens. Er vindt bijvoorbeeld nog overleg plaats met SZW over de voorgenomen werkwijze. Wanneer de contouren van de aanpak helder zijn, ontvangt u een definitieve oproep via een ledenbrief.

Meer informatie
Voor meer informatie, kunt u terecht op de website van de StAG, sectorplan GHZ of kunt u contact opnemen met de heer A. Bertijn, abertijn@vgn.nl en 030-27 39 698.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: