Voorgenomen wijziging huurtoeslag benadeelt kwetsbare huurders

Bij de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel om de huurtoeslag te wijzigen. De VGN heeft samen met de Federatie Opvang, de Woonbond, Aedes, de RIBW-Alliantie en met GGZ-Nederland, hierover een brief aan de Kamer geschreven, om de nadelige gevolgen voor kwetsbare huurders in onze doelgroep onder de aandacht van de Kamerleden te brengen.

Het betreft twee punten.
Allereerst is er een verruiming van de inkomensgrens bij toekenning. Hierdoor kunnen ook mensen met een wat hoger inkomen aanspraak maken op huurtoeslag. Daarin zien we uiteraard geen probleem. We ondersteunen dan ook dit wijzigingsvoorstel.
Een tweede element (het schrappen van de zogenaamde KAN-bepaling) leidt echter wel tot problemen. Hierdoor wijzigt de indexerings-systematiek waardoor huurders per saldo slechter uitkomen, omdat het ‘eerste deel’ van de huur, dat altijd volledig moet worden betaald, hoger wordt. We pleiten dan ook voor handhaving van de KAN-bepaling. In onze brief wordt dit verder uitgelegd. Het gaat niet alleen om nadelige financiële gevolgen voor zittende huurders, maar ook om mogelijke extra financiële drempels die de uitstroom tegengaan.

De brief voegen we als bijlage toe.