Nieuws

Vrouw-manverhouding in (sub)top organisaties

Leestijd: 1 minuten
01 augustus 2022

Het kabinet neemt maatregelen voor meer vrouwen in leidinggevende posities binnen de (semi)publieke sector. Het doel van de maatregelen is een betere vrouw-manverhouding in de top van (semi)publieke organisaties te bewerkstelligen. En daarmee talent beter te benutten, vernieuwing en creativiteit te stimuleren en de sociale cohesie te vergroten. Dit past bij een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen gelijkwaardig is. Bovendien vindt het kabinet het van groot belang dat (semi)publieke organisaties het goede voorbeeld geven. Om dit ook wettelijk vast te leggen, is het kabinet bezig met de voorbereiding van een wetsvoorstel.

balans vrouw-man

Wettelijk streefcijfer

(Semi)Publieke organisaties worden verplicht passende en ambitieuze streefcijfers voor de vrouw-manverhouding in de top en subtop op te stellen. Als minimaal streefcijfer geldt  33% vrouwen. Het einddoel is een goede balans van 50% vrouwen - 50% mannen. Het streefcijfer moet worden vermeld in een op te stellen plan waarin tevens staat welke acties worden ondernomen om de streefcijfers te behalen.

Wettelijk quotum

Vijf jaar na invoering van de wettelijke verplichting om streefcijfers op te stellen zullen de resultaten worden geëvalueerd, met een tussenevaluatie na drie jaar. Als uit de tussenevaluatie (na drie jaar) blijkt dat de realisatie van het minimum streefcijfer van 33% onvoldoende oplevert, kan besloten worden om een wettelijk quotum te introduceren.

Brief van de minister

Onderstaand treft u een brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de (semi)publieke sectoren die wij onlangs ontvingen. In de brief worden de hiervoor beschreven maatregelen aangekondigd.

portretfoto van Gerard Schoep
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gerard Schoep