Nieuws

Wijziging in afbakening persoonlijke verzorging voor jeugdigen

12 september 2017

Per 1 januari 2018 is er een wijziging in de afbakening van de persoonlijke verzorging voor jeugdigen. Persoonlijke verzorging valt nu onder de Jeugdwet. Dit blijft zo. Voor een aantal jeugdigen komt er meer ruimte om verzorging vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) te bieden. 

Op dit moment valt verzorging voor kinderen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Gemeenten worden geacht dit vanuit de Jeugdwet voor kinderen te organiseren. Behalve als een kind een indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg (Wlz) of onder het Intensieve Kindzorg-criterium (IKZ) van de Zorgverzekeringswet valt. Dan hoeft de gemeente dit niet te organiseren.

Wat verandert er?

Persoonlijke verzorging blijft ook in 2018 onderdeel van de jeugdhulp. Maar de mogelijkheden om persoonlijke verzorging vanuit de Zorgverzekeringswet te bieden worden ruimer. Per 1 januari 2018 valt het deel van de verzorging die ‘verband houdt met een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop’ ook onder de Zorgverzekeringswet. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor verzorging indien die ‘gericht is op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)’. Hiermee wordt aangesloten bij hoe het voor volwassenen is geregeld.

Maatwerk

Het idee achter deze wijziging is dat dit meer ruimte geeft voor maatwerk voor kinderen waarbij de somatische problematiek voorop staat. Voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of meervoudige beperking, met een behoefte aan verzorging zal de persoonlijke verzorging vrijwel altijd onder de jeugdwet blijven vallen net als de begeleiding en behandeling. Voor kinderen die zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) verandert er per 1 januari 2018 niets. De VGN hoopt dat deze wijziging niet voor nieuwe onduidelijkheid zorgt voor ouders en kinderen en inderdaad meer ruimte geeft aan maatwerk.  

Meer informatie? 

Meer informatie over deze wijziging is te vinden op de website van de VNG en in de Factsheet nieuwe afbakening verzorging kinderen. 

Maartje
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van: