Nieuws

Persoonlijke verzorging voor kinderen met een beperking

29 juni 2017

Op dit moment is er in de praktijk onduidelijkheid uit welk stelsel de persoonlijke verzorging voor kinderen met somatische problematiek of een lichamelijke beperking moet worden bekostigd. Minister Schippers wil de persoonlijke verzorging voor deze kinderen vanaf 2018 opnemen in het pakket voor de Zorgverzekeringswet.  De VGN is geen voorstander van deze wijziging. Wij denken dat het aantal kinderen dat met meerdere loketten te maken krijgt, alleen maar zal toenemen. 

Op dit moment is er in de praktijk onduidelijkheid vooral voor kinderen met somatische problemen die intensieve persoonlijke verzorging nodig hebben (die dichtbij verpleging ligt) vanuit welk stelsel de persoonlijke verzorging bekostigd moet worden. Het gevolg is dat kinderen en hun ouders van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dit is onwenselijk. Dat is ook de achtergrond van de voorgestelde wijziging in het Ontwerpbesluit voor het pakket voor 2018. Op 28 juni debatteerde de Kamer over dit onderwerp tijdens het Algemeen Overleg over het pakketbeheer. 

De nu voorliggende nieuwe afbakening lost waarschijnlijk het probleem voor deze kinderen op. Maar de VGN denkt dat deze oplossing tegelijkertijd zorgt voor nieuwe problemen voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of meervoudige beperking. Blijft zowel de begeleiding als de persoonlijke verzorging dan betaald worden uit de Jeugdwet? Het risico van verwarring is groot. Vooral door de wijze waarop de wijziging in de nota van toelichting van het Ontwerpbesluit wordt beschreven.

Bij de transities is heel bewust gekozen om vanuit de AWBZ de functie persoonlijke verzorging voor kinderen met een beperking naar de Jeugdwet te laten gaan en de verpleging naar de Zorgverzekeringswet. Voor kinderen met een beperking ligt dat voor de hand. Het overgrote deel van deze kinderen met een indicatie voor Persoonlijke Verzorging had namelijk óók een indicatie voor de functie begeleiding. Het onderscheid tussen deze functies is zeker bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of meervoudige beperking in de praktijk veelal ook niet echt te maken. In de Jeugdwet is dit onderscheid er ook niet meer. Beide functies vallen onder het begrip ‘jeugdhulp’.

Om onduidelijkheid te voorkomen zou volgens de VGN de minister sterker in de nota van toelichting moeten duiden:

  • Persoonlijke verzorging voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een beperking blijft ook in 2018 onder de Jeugdwet vallen en is daarmee de verantwoordelijkheid van gemeenten.
  • Alleen voor kinderen met uitsluitend somatische problematiek én een behoefte aan verpleging én persoonlijk verzorging wordt de persoonlijke verzorging net als de verpleging bekostigd vanuit de Zvw. 
  • Voor kinderen die voldoen aan de Wlz-criteria is de persoonlijke verzorging onderdeel van de zorg vanuit de Wlz.

 

Mona Keijzer (CDA) heeft tijdens het debat kritische vragen gesteld aan minister Schippers over de voorgestelde wijziging. In reactie heeft de minister aangegeven bereid te zijn om samen met de VGN naar de nota van toelichting te kijken. 

De brief die de VGN voorafgaand aan het debat naar de Kamer heeft gestuurd is als bijlage bij dit artikel te vinden. 

Foto van Maartje van der Rijt
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van: