Wlz-toetsingskader verantwoorde zorg thuis: ja, tenzij

De zorgkantoren streven ernaar op 1 april 2016 een uniforme lijn te hanteren bij het toetsingskader verantwoorde en doelmatige zorg thuis. De komende tijd wordt gebruikt om de verschillende werkwijzen te evalueren. Daarbij is het uitgangspunt dat het toetsingskader niet voor alle cliënten die thuis wonen wordt toegepast, maar dat gekeken wordt in welke situaties dit met het kader beoordeeld moet worden.

wlz

Nut en noodzaak toetsingskader

Bij de implementatie van het toetsingskader 'verantwoorde en doelmatige zorg thuis' door de zorgkantoren is afgesproken dat er een evaluatie zou plaatsvinden en er per 1 januari 2016 een definitief kader zou zijn. Naar aanleiding van bezwaren van de VGN en Actiz over het ontbreken van toegevoegde waarde van dit toetsingskader, vooral voor het deel van verantwoorde zorg, heeft overleg over het nut en de noodzaak van het toetsingskader plaatsgevonden met VWS, ZN en cliëntenorganisaties. In dit overleg is uitgesproken dat partijen het uitgangspunt onderschrijven dat zorg thuis verantwoord is, tenzij een zorgaanbieder vindt dat dat niet zo is. Dit betekent dat niet voor alle cliënten nodig is om het toetsingskader verantwoorde zorg thuis toe te passen en dat er gewerkt wordt op basis van vertrouwen. Daarbij geldt wel het voorbehoud dat dit juridisch getoetst moet worden of dit volgens de wet kan. Mochten hier belemmeringen zijn, dan is de directie langdurige zorg (VWS) bereid aan de staatssecretaris wijzigingen voor te stellen.

Werkwijze zorgkantoren en evaluatie

Zorgkantoren hanteren nu nog hun eigen beleid voor het toetsingskader voor wat betreft het deel 'verantwoorde zorg thuis voor cliënten met een nieuwe of gewijzigde zorgvraag'. Daarin tekenen zich drie lijnen af.
Aanbieders geven advies met behulp van de vragenlijst over:

  1. alle cliënten die zelfstandig willen blijven wonen
  2. cliënten in bepaalde doelgroepen
  3. cliënten indien de zorgaanbieder van mening is dat de zorg thuis niet verantwoord kan plaatsvinden
     

Zorgkantoren willen meer ervaring opdoen, alvorens een uniforme lijn te hanteren. De bevindingen van de zorgaanbieders spelen hierbij een belangrijke rol. Zorgkantoren geven aan dat hierover in overleg zijn met zorgaanbieders. Zorgkantoren/ZN heeft mondeling aan de branches aangegeven dat de eerste lijn, advies geven over alle cliënten die zelfstandig willen blijven wonen, het zeker niet gaat worden. Dit zou ook niet passen in het gezamenlijk uitgesproken uitgangspunt. Het is voor aanbieders van belang in de aankomende periode kritisch te kijken naar de toepassing van het instrument en de dialoog met het zorgkantoor op te zoeken. ZN/zorgkantoren streven ernaar per 1 april 2016 een uniforme lijn te hanteren rond het Toetsingskader. 

Voorschrift Zorgtoewijzing

Zorgkantoren/ZN hebben het Voorschrift Zorgtoewijzing, een addendum van de overeenkomst tussen zorgaanbieder en het zorgkantoor, aangepast. Daarin is het gebruik van het Toetsingskader opgenomen. De VGN betreurt het dat hierover geen afstemming met de branches heeft plaats gevonden. En dat er geen document beschikbaar is waarin de wijzigingen zijn aangegeven zodat de lezer snel de veranderingen kan zien. De VGN en ActiZ hebben dat kenbaar gemaakt aan ZN en gevraagd dit in het vervolg wel te doen. 

Het nieuwe Voorschrift Zorgtoewijzing is beschikbaar op de site van ZN (bijlage 8a van het inkoopkader langdurige zorg) en op de sites van de zorgkantoren. 

Mocht u opmerkingen of signalen willen doorgeven over de toepassing van het toetsingskader dan kunt u deze melden bij Bianca Roos: broos@vgn.nl.

Deze pagina is een onderdeel van