Zorgkantoren implementeren toetsingskader verantwoorde en doelmatige zorg thuis

De zorgkantoren hebben per 1 oktober het toetsingskader verantwoorde en doelmatige zorg thuis volledig geïmplementeerd voor cliënten met een nieuwe of gewijzigde zorgvraag. De VGN heeft forse kritiek op dit kader en heeft bij VWS en ZN aangedrongen op fundamentele heroverweging van het kader.

pen ligt op papier met tekst I agree

Bezwaren toetsingskader


Na de publicatie van het toetsingskader in juli, heeft de VGN op basis van signalen van leden bij VWS aangedrongen op opschorting van het kader. Uit de eerste signalen bleek dat de verwachte impact groot was: veel extra werk zonder dat het nut duidelijk is. Daarnaast ook onduidelijkheid over de juridische status van het advies van een zorgaanbieder. VWS heeft ons laten weten dat wij hierover in eerste instantie met ZN en de zorgkantoren in gesprek moeten gaan.

Uit een consultatie van leden is het naar voren gekomen dat zij geen toegevoegde waarde zien in dit toetsingskader, vooral het deel van verantwoorde zorg. In het contract dat aanbieders hebben met het zorgkantoor ligt al de afspraak dat kwalitatief goede zorg geleverd moet worden. Hieronder valt ook een professionele afweging of de zorg thuis verantwoord kan. Als dat niet het geval is geven we dat (onderbouwd) aan. Daarnaast is onduidelijk wat de juridische status is van het kader en het advies dat de aanbieder geeft. Inhoudelijk is over de vragenlijst nog aangegeven dat hij niet is toegespitst op onze sector.

Implementatie toetsingskader


De zorgkantoren hebben op hun websites aangegeven hoe zij per 1 oktober omgaan met de implementatie van het toetsingskader. ZN/Zorgkantoren gaan de komende maanden samen met het ministerie van VWS bekijken hoe het uitvoeringsproces eenvoudiger kan. Daarbij wordt de door de VGN ingebrachte lijn meegenomen om meer te vertrouwen op de bestaande contractuele relatie tussen zorgkantoren en de zorgaanbieder en de administratieve lasten te beperken. Ook wordt gekeken naar de toepasbaarheid van de vragenlijst voor onze sector. Mondeling heeft ZN toegelicht te willen verkennen hoe de zorgkantoren met de vragenlijst over verantwoorde zorg omgaan, waarbij een deel van de zorgkantoren de vragenlijst niet voor alle cliënten hanteren. Dat komt echter niet terug in de berichtgeving van de zorgkantoren.

De zorgkantoren geven aan dat zij ernaar streven op 1 januari 2016 op een uniforme en met zo min mogelijk administratieve lasten het toetsingskader willen toepassen. Hiervoor wordt in november een evaluatie uitgevoerd waarbij ook de branches worden betrokken. 

 

Nut en noodzaak toetsingskader


De VGN vindt dat de zorgkantoren onvoldoende aangeven wat zij de komende tijd gaan doen om aan onze bezwaren tegemoet te komen. Het gaat niet om een versimpeling en aanpassing van de vragenlijst. Wij hebben dan ook grote twijfels of de intentie van zorgkantoren om te komen tot een werkbaar (beperkt) toetsingskader dat meerwaarde heeft en dat uitgaat van vertrouwen in de contractuele relatie tussen zorgkantoor en zorgaanbieder, per 1 januari 2016 behaald  wordt.

Het toetsingskader komt voort uit de plicht van zorgkantoren om een beschikking af te geven aan cliënten dat de zorg thuis verantwoord en doelmatig is. Op basis van alle signalen vindt de VGN, en ook Actiz, dat fundamenteel gekeken moet worden naar het nut en de noodzaak van het toetsingskader en de verantwoordelijkheden die elke partij hier in heeft. Hierover is in november een overleg met VWS, ZN, de cliëntenorganisaties en de branches.

Deze pagina is een onderdeel van