Nieuws

ZN publiceert toetsingskader voor doelmatige en verantwoorde langdurige zorg thuis

23 juli 2015

Voor cliënten met een Wlz-indicatie die hun zorg thuis willen afnemen, heeft het zorgkantoor in de Wlz de opdracht om te toetsen of dit op doelmatige en verantwoorde wijze mogelijk is. Hiertoe hebben de zorgkantoren in samenspraak met VWS een toetsingskader ontwikkeld dat op de ZN website is gepubliceerd. Dit toetsingskader wordt vanaf nu gefaseerd ingevoerd. Het wordt beschouwd als een ingroeidocument, omdat de uitgangspunten nog niet volledig uitgekristalliseerd zijn en er nog geen ervaring is hoe het in de praktijk uitpakt.

pen ligt op papier met tekst I agree

Het toetsingskader is bedoeld voor cliënten die geen opnamewens hebben en die hun zorg met een vpt, mpt, pgb of een combinatie van mpt en pgb willen afnemen.  Cliënten met een opnamewens, die overbruggingszorg nodig hebben vallen buiten dit kader. Ook cliënten die nog geen zorgprofiel (ZZP) indicatie hebben (de Wlz indiceerbaren) vallen buiten dit toetsingskader.

Fasering

Het toetsingskader wordt in eerste instantie gebruikt voor nieuwe cliënten en cliënten bij wie de zorgvraag wijzigt. De inhoudelijke beoordeling van verantwoord thuis wordt de komende tijd door de zorgkantoren geïmplementeerd. De financiële beoordeling voor doelmatigheid vindt nu nog plaats op basis van de bestaande rekenmodule. Per 1 oktober wordt een nieuwe methodiek/rekenmodule van kracht.

Toetsingskader

De zorgaanbieder wordt om advies gevraagd over de doelmatige en verantwoorde zorg thuis, als er sprake is van zorg in natura. Eerst wordt beoordeeld of de zorg doelmatig wordt kan worden geleverd. Bij de beoordeling van doelmatigheid wordt gekeken naar het pgb plafond voor een bepaald zorgprofiel. Onder bepaalde voorwaarden kan aanspraak gemaakt worden op de extra kosten regeling (25% extra budget), de meerzorgregeling of een persoonlijk assistentie budget. In het advies over verantwoorde zorg moeten de wensen en mogelijkheden van de cliënt en diens naasten worden meegenomen en ook worden aangegeven of en hoe de huisarts bij de beoordeling is betrokken. Bij de beoordeling worden de volgende criteria meegewogen: gevaarscriterium, beschikbaarheid sociaal/mantelzorgsysteem, beschikbaarheid (professionele) zorg, medische veiligheid, vermogen tot aanbrengen dagstructuur, ervaren gevoel van veiligheid en fysiek gevoel van veiligheid. Hiervoor wordt een sjabloon ontwikkeld. Dit advies is zwaarwegend, maar het zorgkantoor beslist uiteindelijk. In september organiseren de zorgkantoren voorlichtingsbijeenkomsten over het toetsingskader en de nieuwe rekenmodule.

Reactie VGN

De VGN is bezorgd over de administratieve belasting die het toetsingskader met zich mee brengt voor aanbieders. Wij hebben er bij VWS en ZN op aangedrongen dit aspect mee te nemen in de evaluatie van het kader, later dit jaar. Wij zijn benieuwd of het kader werkbaar is voor aanbieders en zullen nauwlettend volgen hoe de implementatie verloopt. Aanbieders kunnen hun ervaring met het nieuwe toetsingskader melden bij het VGN meldpunt HLZ.

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos