Zorgkantoren vereenvoudigen en uniformeren toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

De zorgkantoren hanteren per 1 april 2016 een uniforme en vereenvoudigde werkwijze voor het toetsen van doelmatige en verantwoorde zorg thuis. Hiermee wordt deels tegemoet gekomen aan het door de VGN en Actiz bepleitte uitgangspunt, dat zorg thuis verantwoord is tenzij de zorgaanbieder aangeeft dat dit niet het geval is.

pen ligt op papier met tekst I agree
Totstandkoming aangepast toetsingskader

VGN heeft samen met Actiz sinds de invoering van het toetsingskader in 2015 aangegeven geen nut of noodzaak te zien in met name het formulier verantwoorde zorg thuis, omdat de zorgaanbieder altijd verantwoordelijk is voor kwalitatief goede zorg. In overleg met VWS en ZN is afgesproken dat vertrouwen in de zorgaanbieder het uitgangspunt moet zijn. En dat dit betekent dat zorg thuis verantwoord is tenzij de zorgaanbieder aangeeft dat dit niet zo is. De zorgkantoren hebben in maart een enquête gehouden onder de zorgaanbieders over het toetsingskader. Op basis van deze enquête is de nieuwe gezamenlijk nieuwe werkwijze opgesteld. De werkwijze is opgenomen in het nieuwe voorschrift zorgtoewijzing. VGN leden hebben aangegeven dat de vragen in het formulier verantwoorde zorg thuis niet past bij cliënten in de gehandicaptenzorg. Wij hebben gepleit voor een aparte vragenlijst en hiervoor een voorstel aangeleverd. ZN heeft aangegeven per 1 april een aparte aangepaste vragenlijst te hanteren voor cliënten met een grondslag VG of VG in combinatie met LG en/of ZG.

Vereenvoudiging en uniformering

Per 1 april gelden uniforme regels voor de toepassing van het toetsingskader. De formulieren hoeven meestal niet meer te worden aangeleverd bij het zorgkantoor. De rekenmodule en het formulier verantwoorde zorg thuis moeten aangeleverd worden als de kosten voor zorg thuis boven het basisbudget voor het geïndiceerde zorgprofiel liggen. Daarnaast moet de rekenmodule ook worden aangeleverd wanneer er sprake is van een combinatie van PGB en zorg in natura. Het formulier verantwoorde zorg thuis moet ook worden aangeleverd als er twijfel is bij de zorgaanbieder over de verantwoorde inzet van zorg thuis. De belangrijkste veranderingen staan in het document in de bijlage. 

Reactie VGN

De VGN heeft eerder gepleit om het formulier voor verantwoorde zorg alleen bij twijfel  te gebruiken. Uit de enquête van de zorgkantoren komt naar voren dat een meerderheid van de respondenten vindt dat ook bij overschrijding van het basisbudget het aanleveren van het formulier verantwoorde zorg nodig is. Wij zullen er bij ZN voor pleiten om te monitoren of hier een meerwaarde is. Uit signalen en ook uit de enquête blijkt een knelpunt te liggen bij de afstemming over de formulieren als er meerdere zorgaanbieders zijn betrokken bij de zorg. Dit hangt samen met het dossierhouderschap en blijft een belangrijk aandachtspunt. Ook blijkt uit de enquête dat de termijn voor het aanvragen van zorg door een meerderheid van de respondenten te kort wordt gevonden. Deze termijn van 5 dagen is in de nieuwe werkwijze niet aangepast. Wij pleiten ervoor de termijn te verlengen tot 10 dagen. Daarnaast krijgen wij regelmatig signalen dat het lastig is om behandeling te bekostigen uit het basisbudget (inclusief behandeling), vooral als er sprake is van behandeling groep. Dit komt bij het invullen van de rekenmodule naar voren, maar is het gevolg van de in de wet vastgelegde beperking dat de zorg thuis niet duurder mag zijn dan zorg in een instelling. Het basisbudget in de rekenmodule is hierop gebaseerd. Dit knelpunt bespreken wij met de zorgkantoren en VWS.

Deze pagina is een onderdeel van