Nieuws

Woningnood kwetsbare groepen staat op agenda Tweede Kamer

07 juli 2016

De Commissie Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer overlegde op 5 juli 2016 in een Algemeen Overleg (huisvesting doelgroepen) met staatssecretaris van Rijn en minister Blok over langer zelfstandig thuis wonen en over de wachttijden voor sociale huurwoningen. De VGN had samen met de Federatie Opvang, GGZ Nederland en de RIBW Alliantie een brief hierover gestuurd naar de Tweede Kamer (zie bijlage). Veel Kamerleden vroegen de bewindslieden naar hun acties om de verstopping in opvang en beschermd wonen op te lossen.

Staatssecretaris van Rijn stelde in zijn antwoord dat gemeenten in hun woonvisie en de prestatieafspraken met corporaties, de woonbehoefte moeten meenemen die ontstaat door uitstroom uit opvang en beschermd wonen. De staatssecretaris stelde ook dat het kabinet de aanjaagrol wil blijven vervullen en dat hij dat samen met de VNG, de Federatie Opvang en andere branches wil oppakken. Voor hem staat centraal dat gemeenten de doelen van hun woonvisie en zorgvisie vastleggen in prestatieafspraken met corporaties. “Het succes van de decentralisaties staat of valt met de mogelijkheden voor gemeenten om de doelen van wonen en zorg te koppelen”, zo zei Martin van Rijn. Het gaat erom goede ondersteuning en ambulante zorg in de wijk concreet vorm te geven en beschikbaar te hebben en dat vast te leggen in afspraken.

Minister Blok ging in zijn antwoord in op de vragen om de verhuurderheffing in te zetten voor een korting op nieuw te bouwen sociale huurwoningen. Wijzigingen in de regeling van de verhuurderheffing zullen tot meer mogelijkheden voor nieuwbouw leiden, zo liet hij doorschemeren. De minister toonde zich tevreden over de rapportage van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Thuis Wonen. Minister Blok stelde dat het kabinet gemeenten blijft ondersteunen bij het huisvesten van bijzondere doelgroepen. Hij was positief over de voornemens die woningcorporaties bekend hebben gemaakt: “We zien voor het eerst weer een toename van de bouwplannen voor nieuwe goedkope woningen”. Opvallend in het debat was de overeenstemming tussen alle woordvoerders, met uitzondering van de VVD, over de noodzaak om de woningvoorraad aan goedkope, kleine huurwoningen uit te breiden. Het CDA heeft een VAO aangevraagd om moties te kunnen indienen. Dit VAO zal na het zomerreces plaatsvinden.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur