Nieuws

Zesde VGN Monitor Sociaal Domein

28 juni 2016

Veel zorgaanbieders ervaren nog steeds knelpunten rond tarieven en de toegang tot jeugdhulp en ondersteuning. Ook zien ze dat de overgang van jeugd naar volwassenheid voor cliënten nog niet zonder problemen verloopt en hebben aanbieders te maken met hoge administratieve lasten. Dit zijn enkele conclusies die blijken uit de VGN-monitor Sociaal Domein 2016.

De monitor laat ook zien dat aanbieders en gemeenten elkaar wel steeds beter weten te vinden, in gesprek zijn over kwaliteit en dat er al veel mooie voorbeelden van vernieuwing te vinden zijn in de praktijk.

Tarieven en bekostiging

De tarieven in de Wmo en Jeugdwet voor met name vervoer, dagbesteding, begeleiding en zorg met verblijf zijn niet kostendekkend. Aanbieders ervaren ook dat inspanningsgerichte bekostigingsmodellen een negatieve invloed hebben op tarieven en vernieuwing. Aanbieders hebben wisselende verwachtingen over de ontwikkeling van de omzet in het Sociaal Domein.

Toegang

Bijna alle aanbieders ervaren knelpunten bij de toegang en toeleiding in de Wmo en Jeugdwet. Bij knelpunten weten aanbieders en gemeenten elkaar steeds beter te vinden. Op cliëntniveau levert overleg met gemeenten vrijwel altijd resultaat op. Veel aanbieders ervaren ook knelpunten in de aansluiting tussen de stelsels bij de overgang van jeugd (18-) naar volwassenheid (18+).

Administratieve lasten

Het gebruik van de iWmo en de iJeugd is verbeterd, maar de administratieve lasten blijven enorm hoog. Een ruime meerderheid van de aanbieders verwacht de financiële verantwoording over 2015 voor de meeste gemeenten voor 1 juni 2016 af te ronden. Het proces rond de financiële verantwoording was moeizaam en arbeidsintensief.

Kwaliteit en vernieuwing

Het kwaliteitsbeleid in het sociaal domein is in ontwikkeling. Aanbieders zijn volop aan het vernieuwen. Dit vraagt wel om goede randvoorwaarden zoals reële tarieven, meerjarencontracten en minder administratieve lasten. 

Deze monitor is de eerste van twee monitors die de VGN in 2016 uitzet onder haar leden. Ze zijn een vervolg op vijf eerdere metingen. De VGN gebruikt de informatie die uit de monitor naar voren komt in de lobby naar de Tweede Kamer, het overleg met de VNG en in de voorbereiding op diverse algemene overleggen met de staatssecretaris.

In de bijlage vindt u het volledige rapport van de monitor. 

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude

Deze pagina is een onderdeel van: