Nieuws

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst wijzigen vanwege Wlz

05 december 2014

Omdat de Wet langdurige zorg (Wlz) is aangenomen, neemt de VGN ook de model de zorg- en dienstverleningsovereenkomst (zorgovereenkomst) met model algemene voorwaarden (AV) onder de loep. De huidige modellen die gebruikt worden voor het sluiten van een overeenkomst met de cliënt onder de werking van de AWBZ worden aangepast op de Wlz. Voor het sociale domein komt een checklist. De overeenkomst Wlz en de checklist komen in de vierde week van december beschikbaar.  

Wlz en sluiten zorgovereenkomst

De zorgkantoren verplichten in hun algemene inkoopvoorwaarden dat u voor de AWBZ-zorg een overeenkomst met de cliënt te sluit. Het is ook gebruikelijk onder aanbieders. De VGN heeft voor de AWBZ-zorg een zorgovereenkomst met AV ontwikkeld (2008/2009), die uw instelling naar eigen inzicht kon gebruiken. Die verplichting vanuit de zorgkantoren gaat ook op voor de Wlz. Met de komst van de Wlz gaan we daarom in de huidige modellen de meest noodzakelijke aanpassingen doen.

Technisch wijzigen en informeren cliëntenraad

We willen de wijzigingen in de VGN zorgovereenkomst en AV in ieder geval 'Wlz-proof'maken. Dit betekent waar mogelijk alleen technisch aanpassen. Omdat u de nieuwe AV gaat gebruiken voor alle Wlz-cliënten, is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) van toepassing. U kunt deze wijziging mogelijk nu al aan uw cliëntenraad aankondigen, voorafgaand aan het adviestraject.

Grond voor wijziging

Het wijzigen van de AV kan volgens het VGN model op grond van artikel 23 Wijzigingen:

Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door zorgaanbieder worden gewijzigd. Wijzigingen treden 30 dagen na de dag waarop ze aan zorgvrager zijn meegedeeld in werking, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Checklist Wmo/Jeugdwet

In de checklist komt onder andere te staan welke voorwaarden u (beter) wel of niet kunt gebruiken in het sociale domein.  U hoeft in het sociale domein geen schriftelijke overeenkomst met de cliënt te sluiten, tenzij de gemeente u daartoe verplicht heeft. Afhankelijk van de afspraken die u heeft met de diverse gemeenten en de aard van de (mee of minder complexe) te leveren ondersteuning, zult u de afweging wellicht maken om dit wel of niet te doen. We willen u met de checlist een instrument aanreiken voor de toepasselijke voorwaarden.

Beschikbaar

De producten komen in de vierde week december beschikbaar via dit ledennet.

Deze pagina is een onderdeel van: