Zorgovereenkomst Wlz en Algemene voorwaarden Wlz en checklist Wmo Jeugdwet

De VGN heeft vanwege de Wet langdurige zorg (Wlz) de AWBZ model zorg- en dienstverleningsovereenkomst en model algemene voorwaarden aangepast. Op grond van dit nieuwe model zorg-en dienstverleningsovereenkomst Wlz met het daarbij behorende model algemene voorwaarden Wlz 2015 kunt u een overeenkomst sluiten met de Wlz-cliënt (bijlagen). Ook heeft u hiermee een basis voor de eigen overeenkomst. Het gaat om vrijblijvende modellen, waarvan u gebruik kunt maken.  

wlz

Daarnaast hebben we een checklist gemaakt met aandachtspunten hoe u deze Wlz-modellen eventueel geschikt zou kunnen maken voor toepassing onder de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Subsidieregeling Extramurale Behandeling.

In ontwikkeling

De nieuwe overeenkomst en de AV (2015) zijn hiermee voorlopig ‘Wlz-proof’. De langdurige zorg bevindt zich in een transitie en de nieuwe wetgeving zal in de praktijk nog vorm moeten krijgen. Van een transitie naar een transformatie met alle daarmee gepaard gaande maatschappelijke ontwikkelingen, betekent dat de overeenkomst ook in ontwikkeling is. Ontwikkelingen uit de praktijk zullen op termijn weer hun beslag moeten krijgen in de overeenkomst en voorwaarden. De Wlz-modellen zullen op termijn dus weer aan die ontwikkelingen aangepast moeten worden.

Toelichting

We hebben een toelichting gemaakt, waarin u terug kunt vinden welke aanpassingen zijn gedaan ten op zichte van de AWBZ modellen. U kunt  de modellen ook als basis gebruiken en daarop aanvullingen of wijzigingen aanbrengen.

Herstel (17 februari 2015)

In de betalingsvoorwaarden staat in artikel 6.2 een verwijzing naar het Rapport Voorwerk.  Deze verwijzing is niet in overeensteming met de nieuwe regels voor incassokosten. We hebben artiklel 5.4, 5.5 en 6.2 aangepast (zie de bijlage Algemene voorwaarden aanpassing incasso)

 

Deze pagina is een onderdeel van