Nieuws

Zorgbranches tekenen samenwerkingsovereenkomst inzake juiste inzet van zzp’ers in de Zorg

06 juli 2023

Vandaag, donderdag 6 juli, hebben de brancheorganisaties ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ, VGN en Zorgthuisnl met de ministeries van VWS, SZW, Financiën en de Belastingdienst een samenwerkingsverklaring ondertekend. Met deze samenwerkingsafspraken wordt een fundamentele stap gezet naar duidelijke en uitvoerbare spelregels rondom de inzet van zzp’ers in de zorg.

Ondertekening fiscaal beheersingsmodel

Urgentie meer fiscale duidelijkheid

De afgelopen maanden is in intensief overleg verkend hoe een gezamenlijke inspanning geleverd kan worden om de inzet van zzp’ers in zorgfuncties te laten plaatsvinden binnen de geldende wet- en regelgeving. Dit vindt plaats door een nadere duiding en concretisering daarvan om daarmee onder andere naleving van de fiscale wetgeving met betrekking tot de loonheffingen te bevorderen. Kernbegrippen hierbij zijn voorspelbaarheid, duidelijkheid en uitvoerbaarheid voor alle betrokken partijen.

De noodzaak tot meer duidelijkheid wordt door partijen onderkend, omdat sprake is van een ‘grijs gebied’ waarin van tevoren niet duidelijk is of een werkende als werknemer of als zelfstandige moet worden gekwalificeerd voor de loonheffingen. Om meer duidelijkheid te creëren voor leden van de brancheorganisaties is, op initiatief van ActiZ, in september vorig jaar een concreet kader voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) ingediend bij drie ministeries. Dit kader vormde de start van de overleggen.

Beheersingsmodel Zorg en Fiscaal kader ZZP Zorg

De gemaakte afspraken zijn geregeld in het zgn. Beheersingsmodel Zorg. Dit ondersteunt zorginstellingen bij het maken van de juiste keuzes bij de inzet van zzp’ers, waarmee de risico’s voor de loonheffingen tot een minimum worden beperkt. Belangrijk onderdeel van het beheersingsmodel is het Fiscaal kader ZZP Zorg. De komende tijd wordt het beheersingsmodel en het fiscaal kader nog nader aangepast. Zo is bijvoorbeeld afgesproken te komen tot een nadere verbreding buiten de Wlz en de Zvw.

Structureel overleg

Een belangrijk onderdeel van de afspraken wordt een structureel driemaandelijks overleg met de Belastingdienst en de ministeries, waarin op basis van wederzijdse input en reflecties op de gemaakte afspraken, de samenwerking en fiscale duiding van een juist gebruik van ZZP-ers verder vorm en inhoud krijgt. Denk hierbij aan ontwikkelingen in de jurisprudentie of wetgeving.

De samenwerkingsafspraken sluiten goed aan bij de beleidsafspraken tussen de zorgbranches en VWS (IZA/TAZ). De afspraken passen bij de voortgangsbrief “Werken met en als zelfstandige(n)” van 16 december 2022 van het Ministerie van SZW. Daarin heeft het kabinet toegezegd voor onder meer de zorgsector te komen tot een aanvullende aanpak, naast de algemene maatregelen uit het regeerakkoord. Voor het ministerie van Financiën/Belastingdienst geldt dat de afspraken aansluiten bij de handhavingsstrategie van de Belastingdienst die erop is gericht dat burgers en bedrijven zoveel mogelijk uit zichzelf hun verplichtingen nakomen, zonder kostbare, dwingende acties van de Belastingdienst.

Ondertekening fiscaal beheersingsmodel door Boris van der Ham
VGN-voorzitter Boris van der Ham ondertekent het fiscaal beheersingsmodel
Muriel van Rijn VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Muriël van Rijn

Deze pagina is een onderdeel van: