Nieuws

Zorgpartijen maken Agenda voor de zorg

24 september 2012

"De zorg verdient alle aandacht van het nieuwe kabinet en daarom ben ik blij met dit krachtige initiatief." Dat zegt VGN-directeur Hans Schirmbeck over de Agenda voor de zorg die veertien zorgpartijen, waaronder de VGN, vandaag presenteren. Hiermee doen zij voorstellen aan het nieuwe kabinet om de zorg verder te verbeteren en daardoor een belangrijke bijdrage te leveren aan de beheersing van de zorguitgaven. "Voor de gehandicaptenzorg pleiten we voor een kern-AWBZ voor mensen met een levenslange en levensbrede zorgvraag", aldus Schirmbeck.

"Niet eerder hebben veertien zorgpartijen de handen zo nadrukkelijk ineen geslagen", vervolgt Schirmbeck. "Ik hoop dan ook van harte dat de informateurs ons signaal oppakken en er hun voordeel mee doen."

Voorstellen rond negen thema's
De Agenda voor de zorg (zie bijlage) bevat voorstellen rond negen thema's, waarbij de kracht ligt in een integrale aanpak van de gezondheidsproblematiek over sectoren heen. Een belangrijk onderdeel is de gewenste hervorming van de langdurige zorg. In de langdurige zorg krijgen cliƫnten meer eigen regie en meer verantwoordelijkheid om zelf en met de sociale omgeving tot oplossingen te komen. Professionele zorg wordt in het verlengde hiervan aangeboden, waarbij de nadruk komt te liggen op kwaliteit van leven in plaats van zorg.

Het huidige stelsel belemmert deze paradigmashift. De initiatiefnemers willen daarom de behandeling, verpleging en verzorging van ouderen en chronisch zieken overhevelen van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw), waarmee de zorg aan deze doelgroep integraal is georganiseerd. Gemeenten krijgen een grotere rol omdat het belang van welzijn, participatiebevordering, inzet van mantelzorg en vrijwilligers toeneemt. De AWBZ gaat terug naar waar het ooit voor bedoeld was; een publieke verzekering voor langdurige onverzekerbare zorg, zoals de gehandicaptenzorg.

Optimaliseer de curatieve zorg
De partijen doen verder voorstellen voor het optimaliseren van de werking van de huidige Zvw. De gezamenlijke ambitie is er om de prestaties in termen van kwaliteit en kosten te optimaliseren. Een stelselwijziging is daarvoor niet wenselijk en niet nodig. Wel vereist dit een gezamenlijk commitment van alle betrokken zorgpartijen om de stijgende zorgvraag te kunnen opvangen en de kosten op een verantwoorde manier te kunnen beheersen.

Integrale agenda
De initiatiefnemers delen de overtuiging dat kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing niet conflicteren, maar hand in hand kunnen gaan. Er is een integrale en samenhangende agenda geformuleerd. Er worden voorstellen gedaan om zelfmanagement te bevorderen, meer aandacht aan preventie en gezond gedrag te geven, ongepast en ondoelmatig gebruik van zorg terug te dringen, de organisatie van de zorg te vernieuwen etc. De partijen bepleiten ook een bekostigingssysteem dat zorgaanbieders meer beloont voor kwaliteit en gezondheidsuitkomsten in plaats van handelingen, verrichtingen en indicaties, zodat ongewenste volumeprikkels worden gecorrigeerd. Al deze voorstellen beogen de zorg dichter bij de burger te leveren op de meest doelmatige manier.

Ruimte en vertrouwen van overheid
De initiatiefnemers voor deze agenda geven aan de ambitie te hebben de zorg te verbeteren en de zorguitgaven te beperken. Daartoe willen ze dat de bestaande convenanten en afspraken gerespecteerd worden en zijn ze bereid ook na afloop van deze convenanten zich tot het uiterste in te spannen voor een voortgaande verantwoorde kostenbeheersing. Daarvoor vragen zij van de overheid commitment voor de Agenda voor de zorg en de ruimte en het vertrouwen om de zorgpartijen deze agenda uit te laten voeren. Vanuit het besef dat gemakkelijke, eendimensionale oplossingen op goed en betaalbare zorg ook in de toekomst te garanderen, niet bestaan. En dat van allen een inspanning wordt verwacht.

Opstellers van de agenda
De Agenda voor de zorg (zie bijlage) is opgesteld door ActiZ, CSO de koepel van ouderenorganisaties, GGD Nederland, GGZ Nederland, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG), de Nederlandse Patiƫnten Consumenten Federatie (NPCF), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de NVZ vereniging van ziekenhuizen, de Orde van Medisch Specialisten (OMS), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).