Nieuws

Zorgpartijen zoeken constructieve samenwerking met nieuw kabinet

01 november 2012

De opstellers van de Agenda voor de zorg zien veel elementen van hun gezamenlijke aanbod terug in het regeerakkoord van VVD en PvdA, al maken de twee partijen op een aantal punten ook andere keuzes.

Zorgpartijen zien bevestigd dat het nieuwe kabinet de ruimte geeft aan de zorgsector om hun rol en verantwoordelijkheid vorm te geven om de zorg verder te verbeteren en daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan de beheersing van de zorguitgaven. Zorgpartijen willen in onderlinge samenwerking en met het nieuwe kabinet ‘bruggen slaan’ zodat een integrale aanpak van de gezondheidsproblematiek over de sectoren heen mogelijk is. Zij gaan daarom graag met het kabinet in gesprek.

Hervorming van de langdurige zorg
Zorgpartijen vinden het positief dat het nieuwe kabinet kiest voor een hervorming van de langdurige zorg. Zij willen echter een andere aanpak om de zorg dichter bij mensen te organiseren en de zelfredzaamheid te bevorderen. Zo is de voorgestelde knip in de ouderenzorg onwenselijk. De zorgpartijen vinden dat alle behandeling, verpleging en verzorging van ouderen en chronisch zieken - zowel intra- als extramuraal - moet worden overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Voorts legt het nieuwe kabinet een grote verantwoordelijkheid bij gemeenten voor wat betreft de zorg voor mensen met een ernstige beperking, ouderen en chronisch zieken. Het is van groot belang nu eerst de consequenties hiervan in kaart te brengen en de condities te creëren zodat zorgverzekeraars en zorgaanbieders in goede samenwerking met gemeenten op lokaal niveau samenhang realiseren tussen preventie, cure en care.

Bovendien vinden de zorgpartijen dat de zogenoemde romp-AWBZ geen voorziening moet worden.

Optimaliseren van de curatieve zorg
De partijen van de Agenda voor de zorg zijn positief dat het nieuwe kabinet doorgaat op de ingeslagen weg van de Zvw en de reeds gesloten akkoorden en gemaakte afspraken respecteert. De zorgpartijen hebben de gezamenlijke ambitie om met het kabinet de prestaties van de zorg in termen van kwaliteit en kosten te optimaliseren. Denk hierbij aan de nadruk op gezondheid en gedrag, de herinrichting van het zorglandschap en zinnige en gepaste zorg. Maar er zijn ook kritische kanttekeningen te plaatsen bij de voorstellen uit het regeerakkoord, waarover de zorgpartijen met het kabinet in gesprek willen.

Samenwerking met de zorgpartijen
Het kabinet geeft aan dat succes alleen te boeken is door samen te werken. Dit wordt door de zorgpartijen gedeeld. Het omzetten van het regeerakkoord in resultaten vereist een nauwe samenwerking van het kabinet met de zorgpartijen. Daarom willen zorgpartijen graag op korte termijn met het kabinet in gesprek over de nadere invulling van het regeerakkoord.

De zorgpartijen van De agenda voor de zorg
De Agenda voor de zorg is het gezamenlijk initiatief van vertegenwoordigers van consumenten, patiënten, zorgaanbieders, zorgverleners en zorgverzekeraars: ActiZ, CSO de koepel van ouderenorganisaties, GGD Nederland, GGZ Nederland, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de NVZ vereniging van ziekenhuizen, de Orde van Medisch Specialisten (OMS), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).