Nieuws

Zorgwetten maken participatie onmogelijk

12 mei 2017

Mensen met een beperking en chronische ziekte willen meedoen in de samenleving en hun leven zoveel mogelijk zelf vormgeven. Ze worden daarbij echter vaak gehinderd door obstakels die te maken hebben met de uitvoering van wetten en regelgeving voor zorg en ondersteuning. Dit blijkt uit de signalen van cliëntondersteuners, die MEE NL heeft verzameld in haar Trend- en Signaleringsrapportage 2017.

De MEE-consulenten ondersteunen mensen met een beperking op alle leefgebieden en in alle levensfasen bij problemen die met hun beperking te maken hebben. Zij signaleren daarbij dat deze mensen vaak nog knelpunten ervaren bij de uitvoering van de wetten waarin de zorg en ondersteuning geregeld zijn, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Participatiewet en de Wet passend onderwijs. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om verschillende regelgevingen die niet goed op elkaar aansluiten, financiële drempels en problemen doordat professionals beperkingen niet herkennen en erkennen.


Geen schuldhulp omdat verstandelijk beperking niet wordt herkend

Een voorbeeld hiervan is Ibrahim, een man van 47 jaar met ernstige psychische en financiële problemen. Omdat hij niet de juiste papieren aanlevert wil de gemeente stoppen met het schuldhulpverlening aan deze man, maar laat nog een cliëntondersteuner meekijken om te onderzoeken of er niet iets wordt gemist. De cliëntondersteuner constateert een licht verstandelijke beperking. Hiermee rekening houdend stelt de cliëntondersteuner met Ibrahim een persoonlijk plan op, worden de benodigde papieren aan de gemeente geleverd en kan de schuldhulpverlener alsnog starten.

 

Aanzetten tot het oplossen van de knelpunten

MEE wil met dit rapport zorgverleners, beleidsmakers en andere betrokkenen aanzetten tot het aanpakken van de knelpunten waar mensen met een beperking mee worden geconfronteerd en doet daartoe ook een aantal aanbevelingen. Om hierbij zoveel mogelijk mensen te bereiken is er van het rapport ook een korte publieksversie.
 

Download hier de MEE Trend- en Signaleringrapportage 2017 (pdf).

Download hier de publieksversie van de MEE Trend- en Signaleringsrapportage 2017 (pdf). 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen