CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021

Over de CAO Gehandicaptenzorg

Colofon en copyright

Colofon
Uitgever: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 
Vormgeving:  | DOKS | ontwerpburo, doksontwerpburo.nl 
Drukwerk:  Drukkerij van Deventer, ‘s-Gravenzande 

© Copyright VGN 2020, Utrecht 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de partijen van de CAO. Het gebruik van tekst als toelichting of ondersteuning bij artikelen, boeken en scripties is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. 

Voor het verkrijgen van toestemming kunt u zich richten tot VGN, Postbus 413, 3500 AK Utrecht. 

Deze uitgave is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de redactie, noch de uitgever kan echter aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit onvolledige of onjuist opgenomen informatie. Voor verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich gaarne aanbevolen.