Nieuws

2022 wordt basisjaar voor Wlz-kostenonderzoek van de NZa

13 februari 2023

Het jaar 2022 wordt naar verwachting het zogenoemde basisjaar voor het kostenonderzoek dat de NZa momenteel opzet voor de Wlz-prestaties in de gehandicaptenzorg. Met 2023 en 2024 als onderzoeksjaren, is beoogd dat dit kostenonderzoek leidt tot nieuwe Wlz-tarieven per 2025.

Langdurige zorg Wlz

Kostenonderzoek nog in volle gang

De NZa heeft een wettelijke taak om regelmatig onderzoek te doen naar de mate waarin de maximum beleidsregelwaarden aansluiten op de praktijk. De afgelopen maanden heeft de NZa geanalyseerd welke informatie bij het vorige kostprijsonderzoek in kaart is gebracht, welke verbeteringen daarop aangebracht kunnen worden en welke informatie aanbieders beschikbaar hebben. Verdere voorbereidingen op het kostenonderzoek zijn nog in volle gang. Maar alle informatie tot nu toe geeft voldoende zicht dat het kostenonderzoek op 2022 als basisjaar geënt kan worden. 

Na een pilot vraagt de NZa aanbieders die gehandicaptenzorg vanuit de Wlz bieden om mee te doen aan dit kostenonderzoek. De uitvraag bij aanbieders staat gepland in de periode van eind juni tot half september 2023. Het is nog niet bekend of de NZa alle aanbieders vraagt te participeren aan dit onderzoek of werkt met een representatieve steekproef, zodat een deel van de sector gevraagd wordt data aan te leveren. 

Bestuurlijk overleg

De VGN heeft in een bestuurlijk overleg over dit kostenonderzoek recent laten weten ook de voorkeur te hebben voor 2022 als basisjaar, zodat scheefheden in de bekostiging zo snel als mogelijk hersteld kunnen worden. Met name op de complexe zorg is daar grote behoefte aan. Belangrijk is vast te stelen dat dit kostenonderzoek geen bezuinigingstaakstelling heeft, dat is niet de aanleiding van dit onderzoek. 

Daarnaast heeft de VGN op dat overleg onder andere gepleit voor: 

  • eenduidige definities bij de uitvraag
  • voortzetting van de nauwe betrokkenheid vanuit de sector bij alle komende fasen van dit onderzoek, zowel op medewerkersniveau als bestuurlijk.
  • VG7 als onderdeel van het kostenonderzoek zo veel als mogelijk naar voren te halen, zodat bevindingen bij kunnen dragen aan een tijdelijke oplossing voor de financiële knelpunten op dit zorgprofiel in de jaren 2023 en 2024.
  • verbetering van de samenloop van de rol van de NZa (vaststellen van maximum beleidsregelwaarden op basis van gemiddelde kostprijzen) en de rol van zorgkantoren (inkoop, met afslag). Als inkooptarieven lager liggen dan de (gemiddelde) kostprijs, is dat niet vol te houden voor aanbieders. 
Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch