Nieuws

Aankondiging nieuwe subsidieronde Gewoon Bijzonder: onderzoek doen met bestaande (onderzoeks)gegevens

05 augustus 2019

Sinds het begin van Gewoon Bijzonder wordt de minimale dataset (MDS) door ZonMw ingezet in wetenschappelijk onderzoek dat vanuit het programma wordt uitgevoerd. Daarmee hopen we onder andere het gebruik van bestaande onderzoeksgegevens te stimuleren. Een van de voordelen van hergebruik van gegevens die al beschikbaar zijn, is dat onderzoekers voor het verzamelen van gegevens minder een beroep hoeven te doen op cliënten of hun naasten.

Naast data uit onderzoek, kunnen gegevens verzameld door zorginstellingen ook (opnieuw) gebruikt worden. Momenteel vindt een aantal studies plaats naar de mogelijkheden die zorginstellingen zien als het gaat om het gebruik van de minimale dataset en de aansluiting hiervan bij hun eigen datasystemen.

In september stelt ZonMw over het onderwerp ‘gebruik van bestaande data’ een subsidieoproep open.

Subsidieoproep september 2019

Om het gebruik van bestaande data verder te stimuleren en de meerwaarde van continue dataverzameling te benadrukken, wordt er vanuit Gewoon Bijzonder na de zomer (september 2019) een subsidieoproep opengesteld. Zorgprofessionals en/of scientist-practitioners worden uitgenodigd om een onderzoeksvoorstel in te dienen waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande, reeds beschikbare data.

Het gaat in deze oproep om retrospectief (longitudinaal) onderzoek. De al bestaande data die gebruikt worden, moeten minimaal een periode van 5 jaar bestrijken. Men kan zelf bepalen welke vraag beantwoord moet worden, op basis van het beschikbare bestand.

Er zijn twee vereisten:

  1. uitkomsten moeten gaan over gezondheid, gedrag of participatie bij de doelgroep van mensen met een (verstandelijke) beperking en een langdurige en intensieve zorgvraag;
  2. aanvragers moeten de meerwaarde voor de praktijk van de beantwoording van de onderzoeksvraag onderbouwen.

Onderzoeksvragen kunnen bijvoorbeeld gaan over:

  • het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen of psychofarmaca in de afgelopen jaren in combinatie met indicatiestellingen/diagnoses
  • het voorkomen van bepaalde symptomen of indicaties in combinatie met behandeling;
  • zelfredzaamheid van cliënten
  • het verloop in zelfbepaling en welbevinden van cliënten in relatie tot verschillende behandelingen of verblijfsettingen
  • inzicht in visueel en auditief functioneren van bepaalde cliëntgroepen;
  • veranderingen in de tijd van de zelfredzaamheid of de mobiliteit van een bepaalde groep cliënten (veroudering) met of juist zonder een bepaalde interventie
  • afname of toename van medicatiegebruik na een interventie (verhuizing, project afbouw psychofarmaca, effecten van beleidsverandering).

Er kan gebruik gemaakt worden van data die de afgelopen 5 jaar door zorginstellingen zelf zijn verzameld, maar er kan ook gebruik gemaakt worden van andere dataverzamelingen (zoals het Panel Samen Leven of data van Vektis) of data die verzameld zijn in eerdere onderzoeken.

Meer informatie over de minimale dataset (MDS) en Gewoon Bijzonder

Ervaring met wetenschappelijk onderzoek opdoen of vergroten

Deze subsidieoproep biedt kansen voor zorgprofessionals die naast hun werk als professional geïnteresseerd zijn in het doen van wetenschappelijk onderzoek. Ook voor scientist-practitioners, die zowel werkzaam zijn in onderzoek als in de zorgpraktijk, kan deze oproep een mooie impuls aan de carrière geven. De oproep draagt bij aan de ontwikkeling van wetenschappelijke vaardigheden en een verdieping van de werkzaamheden.

Geïnteresseerd? Laat het ZonMw vast weten

Met dit bericht willen we u vast op de hoogte stellen van deze aankomende subsidieoproep.

Als u interesse heeft in deze oproep en van plan bent een subsidieaanvraag in te dienen, vernemen wij dat graag. Laat ons dat alvast weten via gewoonbijzonder@zonmw.nl.
Vermeld in uw e-mail in elk geval de naam/namen van de aanvrager(s) en de organisatie van waaruit u de aanvraag wilt doen.

Sam van den Brink
Wil je meer weten?
Neem contact op met Sam van den Brink