Nieuws

Aankondiging online raadpleging bestuurders zorgsector fase 2 APV 13 maart

12 februari 2024

Het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) heeft als doel om samen met alle belanghebbenden, waaronder werkgevers) te komen tot een nieuwe inrichting van psychologische vervolgopleidingen. Het doel hiervan is dat de opleidingen en professionals sneller kunnen inspelen op de veranderingen in bijvoorbeeld de zorgvraag en maatschappelijke ontwikkelingen. Het sluit aan bij o.m. visies vanuit het eerdere Bestuurlijke akkoord GGZ en het IZA, naast visies vanuit het opleidingenveld. Het programma APV is een initiatief van de Opleidingsraad van de FGzPt om de ‘adaptiviteit’ van de psychologische vervolgopleidingen te vergroten en daarmee bij te dragen aan voldoende en kwalitatief goede geestelijke gezondheidszorg. De Opleidingsraad is opdrachtgever van APV,

iemand die melk in de koffie schenkt

Online raadpleging mbt de realisatie van de 2e fase 

De realisatie van dit programma vindt plaats in twee fases. De 2e fase is inmiddels gestart. Een belangrijk onderdeel van de aanpak is het voortdurend afstemmen met belanghebbenden. Dit gebeurt gaandeweg door de leden van stuurgroep en projectgroepen met de resp. achterbannen, maar ook gericht. Voor de sector Gehandicaptenzorg vindt deze raadpleging voor bestuurders van zorgorganisaties die opleider zijn plaats op: 13 maart van 9,00-10.30 uur online (zie aanmeldformulier hieronder). Laatste half uur wordt gereserveerd (voor diegenen die daarover mee willen denken) om standpunten nader te bespreken. 

 

Tot 26 februari was er de mogelijkheid om middels een internetconsultatie te reageren op het wetsvoorstel vereenvoudiging beroepenstructuur psychologische beroepen. Inmiddels is de termijn tot 11 maart verlengd en zijn er al bijna 1300 reacties binnen.

Als BGZJ (Jeugdzorg Nederland, VGN en de Nederlandse GGZ)  is een reactie ingediend en inmiddels gepubliceerd, zie Overheid.nl | Consultatie Wet vereenvoudiging beroepenstructuur psychologische beroepen, reactie (internetconsultatie.nl)

 

Achtergrondinformatie 

In de eerste fase van het programma zijn er meerdere adviezen gepubliceerd, onder andere over de aansluiting van de master op de vervolgopleiding tot gz-psycholoog en het opleiden in regionale samenwerkingsverbanden. Deze adviezen vormden de basis voor de verdere uitwerking in de tweede fase.  

In de tweede fase zijn drie werkgroepen aangesteld  

  • Aansluiting master-GZ  
  • Governance & samenwerkingsverbanden 
  • Professionalisering psychologische vervolgopleidingen 

VGN is in de tweede werkgroep (Governance & samenwerkingsverbanden) vertegenwoordigd door Karin Leferink. In deze werkgroep ligt de infrastructuur van het opleiden in samenwerkingsverbanden voor. De eerste fase resulteerde in het advies om alleen nog op te leiden in SPOO’s (Samenwerkingsverband Psychologie Opleiding en Onderwijs). Het doel hiervan is o.m. dat gz-psychologen breder worden opgeleid en meer verschillende sectoren meemaken tijdens de opleiding (onder andere de GHZ).  

Proces en besluitvorming 

Momenteel zit het programma in de tweede fase en wordt er gewerkt naar concrete adviezen voor de Opleidingsraad. Hiervoor wordt momenteel raadpleging gedaan bij de verschillende sectoren en achterbannen. De planning van het programma APV is om eind juni een conceptplan af te hebben. In de maanden juli en augustus zal de laatste formele raadpleging plaatsvinden (consultatieronde). Vervolgens is er nog tijd in het najaar om het plan aan te scherpen. De definitieve adviezen van het programma gaan in december 2024 naar het ministerie van VWS. Hieronder is het tijdspad voor 2024 schematisch weergegeven.  

Raadpleging 13 maart a.s. 

Op de online raadpleging van 13 maart nemen Karin Leferink (voorzitter projectgroep, lid stuurgroep en afgevaardigde mede namens VGN) en Rob Verrips (projectleider G&S en programmamanager) u verder mee in de vraagstukken die voorliggen in de werkgroep Governance & samenwerkingsverbanden. Dit gaat vooral over de rol van de werkgever in deze samenwerkingsverbanden; een belangrijk doel van APV is om belemmeringen weg te nemen om in meerdere sectoren een deel van de opleiding te doen en om arbeids- en opleidingsomstandigheden overal in Nederland te borgen.  Het harmoniseren van voorwaarden door het centralere beleggen van werkgeverschap is een  mogelijk instrument hiervoor. Op dit moment zijn er ca 500 werkgevers: iedere praktijkopleidingsinstelling is werkgever voor zijn opleideling. Varianten zijn nationaal werkgeverschap (zoals de SBOH bij de arts VG) of regionaal werkgeverschap. Hierbij kan er één instelling worden aangewezen als werkgever die vervolgens de opleideling detacheert naar andere sectoren.  

 

Schematische weergave tijdpad 2024 

Tijd 

Activiteit 

Q1 en Q2  

Bestuurlijke steun verwerven 

Eind Q2 

Conceptadviezen definitief 

Q3  

Formele (internet) consultatie 

Q4 

evt. bijstellen adviezen 

Week 51 

Adviezen definitief en versturen naar ministerie van VWS 

 

Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.
Bekijk onze privacyverklaring.
Minie Eising VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Minie Eising

Deze pagina is een onderdeel van: