Nieuws

Nieuw verdeelmodel regiobudgetten Wlz van de baan

20 juli 2018

De NZa heeft besloten het nieuwe verdeelmodel van de contracteerruimte voor 2019 niet in te voeren. Hiermee blijft een voor de VGN onacceptabele herverdeling van de gehandicaptensector naar nadere regio’s achterwege en komt in 2019 voor alle regio’s groeiruimte beschikbaar.

wlz

Nieuw verdeelmodel

De NZa heeft in 2017 een nieuw objectief verdeelmodel ontwikkeld waarmee de contracteerruimte op basis van uitstaande indicaties zou worden verdeeld over de zorgkantoorregio’s. Dit model leidde in een aantal regio’s tot grote dalingen van het budget. Deze bleken met name het gevolg van verschillen per regio bij de gehandicaptenzorg. De VGN heeft steeds aangegeven dat een regiomodel geen recht doet aan de gewenste persoonsvolgendheid en vindt het ongewenst dat dit model, in de regio’s waar minder geld beschikbaar is, gevolgen heeft voor cliënten die al in zorg zijn.

Verfijnd verdeelmodel

Voor 2018 is de groeiruimte door de NZa alleen toebedeeld aan de regio’s die meer budget zouden krijgen. In 2019 en 2020 zou een invoertraject worden gehanteerd waarbij maximaal 2% daling van het regiobudget zou plaatsvinden. De VGN en andere partijen vonden dat er in het model onvoldoende rekening is gehouden met aspecten die de benodigde middelen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld het hogere aandeel cliënten dat voor de leveringsvorm verblijf kiest bij de hogere ZZPs. De NZa heeft vervolgens een verfijning op het model doorgerekend, waarbij met dit soort aspecten wel rekening is gehouden. De uitkomst van dit model was echter dat er landelijk voor de gehandicaptenzorg een verschuiving van €186 miljoen zou plaatsvinden naar de andere sectoren. Dit was onacceptabel voor de VGN, maar ook voor ZN en Ieder(in).

Model van de baan

De NZa heeft uiteindelijk besloten voor 2019 geen verdere stappen te zetten in de op- en afbouw van de budgetten om tot een nieuwe verdeling te komen. Dit betekent dat de huidige verdeling blijft bestaan en dat er voor alle regio’s groeiruimte beschikbaar is. Wel worden groeimiddelen en andere extra middelen op basis van indicaties verdeeld. De beleidsregel die het invoertraject naar het nieuwe model regelde eindigt op 31 december 2018. De verdeling van de contracteerruimte is beschreven in de net gepubliceerde beleidsregel budgettair kader Wlz 2019. Hierin wordt ook de opbouw van de contracteerruimte vermeld, conform de voorlopige kaderbrief 2019. De NZa wil op termijn wel naar een objectief verdeelmodel. In het najaar start zij een fundamentele discussie over de uitgangspunten van een beter passend model.