Nieuws

Afsprakenkader en draaiboeken voor toezicht sociaal domein

03 augustus 2017

De rijksinspecties, gemeenten en Wmo-toezichthouders in het sociaal domein hebben nieuwe afspraken gemaakt om elkaar beter te vinden en te voorzien van informatie. Hiervoor is het oude Afsprakenkader vernieuwd en zijn twee draaiboeken gemaakt. Ook is er nu het Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd.

Toezicht sociaal domein

Het is belangrijk dat alle partijen die hulp, zorg en ondersteuning geven in het sociaal domein hun informatie uitwisselen, afstemmen en expertise benutten. Gemeenten en Rijk hebben een toezichthoudende taak in het sociaal domein. De uitvoering van het toezicht ligt bij de toezichthouder Wmo en rijksinspecties. Goede samenwerking voorkomt dat hun toezicht of handhaving in het sociaal domein onbedoeld en onnodig overlapt of ten onrechte achterwege blijft. Ook is de toezichtlast voor de aanbieders tot een verantwoord minimum beperkt.

Afsprakenkader en draaiboeken

Rijksinspecties en VNG hebben een nieuw afsprakenkader en twee draaiboeken gemaakt:

  • Afsprakenkader: hierin staan uitgangspunten en afspraken die de colleges van burgemeester en wethouders en het rijkstoezicht maken voor de samenwerking en afstemming van het Wmo-toezicht en het toezicht van de rijksinspecties. Het vervangt het afsprakenkader en addendum over landelijk toezicht uit 2014.
  • Draaiboek nalevingstoezicht op wettelijke kwaliteitseisen: dit regelt de operationele samenwerking en praktische werkafspraken tussen rijksinspecties en de Wmo-toezichthouder bij het toezicht op naleving van wettelijke kwaliteitseisen die gelden voor aanbieders van hulp, zorg en steun, op grond van de Jeugdwet (deel 2a), Wlz en Zvw (deel 2b).
  • Draaiboek stelseltoezicht in sociaal domein: dit regelt de operationele samenwerking en praktische werkafspraken tussen rijksinspecties die het Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd vormen en Wmo-toezichthouder bij het stelseltoezicht in het sociaal domein.


Het document ‘Afsprakenkader en draaiboeken’ is vastgesteld in overleg tussen VNG en rijksinspecties. De colleges van B en W en de Wmo-toezichthouders konden via internetconsultatie reageren. Over 2 jaar wordt het document geëvalueerd.

Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd

Het Inspectieloket Jeugd was al het communicatiekanaal tussen gemeenten en rijksinspecties in het jeugddomein. Dit loket is per 1 juni 2017 uitgebreid tot Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd. Hiermee is het loket ook voor de Wmo-toezichthouders dé plek om in contact te komen met de rijksinspectie(s). Hier kunnen zij vragen stellen, signalen afgeven of andere informatie delen.

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: