Nieuws

Via bestuursverklaring 2,1% opslag op inkooppercentage zorgkantoren voor zorgprofiel VG7 in 2023 en 2024

11 juli 2023

Bij de voorjaarsnota werd bekend dat het kabinet voor de jaren 2023 en 2024 € 40 miljoen per jaar aan extra middelen beschikbaar heeft gemaakt voor de zorg aan VG7-cliënten. De toekenning verloopt via inkoop door zorgkantoren. Zorgkantoren hebben in het inkoopbeleid bekend gemaakt onder welke voorwaarden en op welke wijze aanbieders in aanmerking komen voor deze opslag.

zorginkoop

Uitwerking nodig

VWS, NZa, ZN en de VGN hebben intensief gesproken over de wijze waarop deze middelen toegekend worden aan aanbieders. Het resultaat is dat de toedeling loopt via inkoop door zorgkantoren. Met een opslagpercentage gelijk voor alle zorgkantoren, berekend door de NZa op basis VG7-declaratiecijfers 2022. De opslag is -onder voorwaarden- beschikbaar voor alle ZZP prestatiecodes VG7, zowel de ZZP’s inclusief als exclusief behandeling. De opslag geldt niet voor VPT-tarieven. Vanzelfsprekend kan ook met deze VG7-opslag 100% van het NZa-maximumtarief niet overschreden worden.

Voorwaarden

Organisaties kunnen voor de opslag in aanmerking komen als zij een bestuursverklaring ondertekenen dat zij voldoen aan de gestelde voorwaarden. Dit betreft voorwaarden aan de visie van de organisatie en de gehanteerde methodiek. Alsmede enkele financiële voorwaarden, waaronder:

  • De zorgaanbieder verklaart dat het extra beschikbaar gestelde bedrag louter gebruikt wordt voor de VG7 doelgroep.  
  • De zorgaanbieder verklaart dat de huidige financiële middelen van de zorgaanbieder voor de VG7-doelgroep financieel niet toereikend zijn voor de zorgcontinuïteit op VG7.

Bij dit laatste punt kunnen aanbieders de eigen rekenwijze volgen, zoals dat binnen de organisatie gebruikelijk is. Het Rijk wilde graag een uniforme rekenwijze hanteren. Maar gezien de diversiteit in de praktijk én de korte termijn waarbinnen alles uitgewerkt moest zijn, hebben we duidelijk kunnen maken dat dat niet haalbaar was.

De volledige voorwaarden en formats voor bestuursverklaringen zijn te vinden in het aanvullend inkoopbeleid 2023 en het inkoopbeleid 2024 van elk zorgkantoor. Heeft u een vraag over het aanvullend beleid VG7 2023 en/of 2024? Dan kunt u die via het speciale daarvoor bestemde excel-bestand indienen bij het zorgkantoor, tot uiterlijk 21 juli 2023, 12 uur. 

2023

Als aanbieders aan de voorwaarden voldoen, komt voor 2023 de opslag van 2,1% bovenop het gegunde tariefpercentage voor ZZP VG7. Om in aanmerking te komen voor de opslag, moet de aanvullende bestuursverklaring 2023 ondertekend worden waarmee de zorgaanbieder verklaart te voldoen aan de gestelde voorwaarden. Let op, de tijdslijn hiervoor is kort; deze aanvullende bestuursverklaring 2023 dient uiterlijk vrijdag 4 augustus 2023 17:00 uur bij het zorgkantoor binnen te zijn via de voorgeschreven route.

2024

Voor 2024 komt de opslag van 2,1% bovenop het tariefpercentage dat de zorgaanbieder volgens de tariefsystematiek van het regionale  zorgkantoor krijgt. De zorgaanbieder verklaart door het ondertekenen van de (brede) bestuursverklaring 2024 dat hij voor 2024 voldoet aan de gestelde voorwaarden voor deze extra middelen.

Hoe verder vanaf 2025?

Minister Helder had deze middelen voor 2023 en 2024 beschikbaar gesteld om ervoor te zorgen dat er passende zorg beschikbaar blijft voor mensen met een VG7-zorgprofiel. Om knelpunten in de zorgverlening te voorkomen en de continuïteit van het zorglandschap te borgen. Per 2025 worden de tarieven herijkt, dat is onderdeel van het kostenonderzoek dat de NZa momenteel uitvoert. Wij verwachten hierin een structurele verbetering van het VG7-tarief. 

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch