Nieuws

Bevoorschotting Wlz in 2017 gecontinueerd

19 april 2016

De huidige bevoorschotting in de Wet langdurige zorg (Wlz) is gebaseerd op een afspraak uit 2014 (gemaakt in het kader van de werkafspraken transitie Hervorming Langdurige Zorg van 28 maart 2014). In die werkafspraken is toen expliciet opgenomen dat ten aanzien van de Wlz bevoorschotting in elk geval in 2015 en 2016 gehandhaafd zou blijven.

wlz

Omdat dat zou kunnen impliceren dat eind dit jaar de voortzetting van bevoorschotting zou aflopen, heeft de VGN het miniserie van VWS gevraagd naar de ontwikkelingen per 1 januari 2017 voor het betalingsverkeer richting zorgaanbieder. Daarbij hebben wij gewezen op mogelijke gevolgen (voor liquiditeit en zorgcontinuïteit) als de bevoorschotting zou stoppen voordat de inkomstenstroom op grond van declaratieverkeer goed op gang is gekomen.

Inmiddels hebben wij een formeel antwoord van VWS ontvangen. Het ministerie heeft haar antwoord afgestemd met het Zorginstituut, omdat daar de bevoorschotting is geregeld.

VWS heeft ons gemeld dat de huidige wijze van bekostiging (zijnde een combinatie van bevoorschotting en declaratieverrekening) in elk geval in 2017 in stand blijft. VWS heeft geen voornemens om bevoorschotting te schrappen.