Nieuws

Definitieve kaderbrief Wlz 2021 gepubliceerd

15 oktober 2020

De minister van VWS heeft op 8 oktober het kader voor de Wlz 2021 vastgesteld en het kader 2020 aangepast. Voor 2020 wordt het kader aangepast op basis van het augustus-advies van de NZa en worden de herverdelingsmiddelen ingezet. Voor 2021 is ten opzichte van de voorlopige kaderbrief alleen de doorloop van de middelen uit 2020 aangepast en de loon- en prijsbijstelling 2021 toegevoegd. Volgens de minister heeft de uitspraak in het kort geding tegen het Wlz-inkoopkader, dat onder andere door de VGN en 40 zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg, geen gevolgen voor de omvang van het budgettair kader 2021.

twee handen houden briefgeld vast

Budgettair kader 2020

Conform het augustus advies van de NZa worden de €125 miljoen die nog als herverdelingsmiddelen in het voorlopige kader stonden gereserveerd volledig opgenomen in het budgettair kader 2020. Hierdoor is er volgens de NZa voldoende manoeuvreerruimte voor de zorgkantoren om de productieafspraken soepel te laten verlopen. Hierdoor hoeven de zorgaanbieders zich geen zorgen te maken over hun financiële positie. De herverdelingsmiddelen worden generiek over de zorgkantoorregio’s, waarbij eventueel tot onderlinge overheveling wordt overgegaan, als daar aanleiding toe is. Voor PGB wordt €8 miljoen vanuit de contracteerruimte overgeheveld. Per saldo is het totale Wlz-kader 2020 €25.087 miljoen, hiervan is €21.135 miljoen bestemd voor de contracteerruimte en €2.672 miljoen voor het PGB kader.

Budgettair kader 2021

Het definitief budgettair kader 2021 is ten opzichte van de voorlopige kaderbrief nauwelijks aangepast. De bijstelling van het kader 2020 met €125 miljoen werkt door in het kader 2021. Verder wordt €100 miljoen van de gereserveerde herverdelingsmiddelen uit de voorlopige kaderbrief nu al ingezet omdat de verwachting is dat dit nodig is om de volumegroei op te vangen. Daarnaast is de PM post prijs- en loonbijstelling van €535 miljoen toegevoegd. De minister herhaalt de uitspraak dat als blijkt dat de financiële effecten voor de instroom van mensen met een psychische stoornis niet juist zijn ingeschat, het Wlz-kader in de voorjaarsnota 2021 wordt bijgesteld.

Per saldo is het budgettair kader 2021 €27.122 miljoen. Hiervan is  €22.728 miljoen bestemd voor de contracteerruimte, €2.844 miljoen voor PGB, €1.450 voor het kwaliteitsbudget verpleeghuizen en wordt €100 miljoen gereserveerd als herverdelingsmiddelen.   

De minister verwacht geen gevolgen voor de omvang van de contracteerruimte door de uitspraak van het kort geding tegen het inkoopkader 2021-2023. Hij zegt op korte termijn een brief toe over de uitspraak en het vervolg hierop. De VGN verwacht wel gevolgen van de uitspraak op de benodigde contracteerruimte. Het is nu echter te vroeg om te zeggen hoeveel dit zal zijn. Dit moet in de loop van 2021 duidelijk worden uit de analyses van de NZa.

De NZa wordt verzocht om in februari, mei en augustus een advies te geven over de toereikendheid van het Wlz-kader en de inzet van de herverdelingsmiddelen. Ook wordt in februari een raming gevraagd van de extra kosten die zijn gecompenseerd als gevolg van het coronavirus. Deze kosten worden buiten het Wlz kader om vanuit het Fonds Langdurige zorg bekostigd.

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos