Nieuws

Gehandicaptensector bundelt ambities in kennisagenda

09 april 2013

Dinsdag presenteerden MEE Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Vilans en ZonMw een gezamenlijke kennisagenda voor de gehandicaptensector. Hierin benoemen de partijen kennisvragen en -onderwerpen die van belang zijn voor de verdere doorontwikkeling van de gehandicaptensector in Nederland. Kennis die volgens de samenwerkende organisaties nodig is om de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking verder te verbeteren.

MEE Nederland, VGN, Vilans en ZonMw stelden deze kennisagenda gezamenlijk op om richting te geven aan hun activiteiten de komende jaren. Het biedt ook andere partijen uit onderzoek, beleid en praktijk inzicht in de kennislacunes. Daarmee vormt het een goed hulpmiddel om te komen tot een nieuw onderzoeksprogramma voor de sector.

De voor de gehandicaptensector belangrijkste onderwerpen en kennisvragen zijn:

  • Vermaatschappelijking: hoe kan de gehandicaptensector inspelen op transities, zoals de hervormingen van de AWBZ?
  • Kwaliteit en professionele ondersteuning en zorg: hoe kan de relatie tussen de professional, de cliĆ«nt en zijn vertegenwoordiger meer aandacht krijgen?
  • Deskundig personeel: hoe kunnen professionals ondersteund worden om hun vakkennis actueel te houden?
  • Biogenetische en biomedische kennis: hoe kan recent ontwikkelde diagnostiek hierover sneller in de praktijk komen?
  • Beleidsondersteunend onderzoek: wat zijn de maatschappelijke effecten van de zorg en ondersteuning?

Verbinden
MEE Nederland, VGN, Vilans en ZonMw constateren dat er winst te behalen is in het leggen van verbindingen: tussen onderzoek, onderwijs en praktijk, maar ook tussen kennisproducenten onderling en tussen praktijkinstellingen onderling. De partijen vinden verder dat wetenschap en praktijk elkaar goed moeten weten te vinden. De praktijk heeft systematisch empirisch onderzoek nodig om de zorg te kunnen verbeteren. Daarom is in de kennisagenda nadrukkelijk ook aandacht besteed aan de kennisinfrastructuur in de gehandicaptensector die de wetenschap en de praktijk bij elkaar brengt.

De kennisagenda is te downloaden op de websites van de vier organisaties en op www.kennispleingehandicaptensector.nl.