Nieuws

Handreiking Onderwijs en Zorg gepubliceerd

06 juli 2015

Op de website over Passend Onderwijs is de 'Handreiking onderwijs en zorg' gepubliceerd. Doel van deze handreiking is ouders en scholen handvatten te bieden om voor elke leerling onderwijsondersteuning en zorg te bereiken die is afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van de leerling.

Als een leerling begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging nodig heeft tijdens de onderwijsuren werd dit voorheen betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Vanaf 1 januari 2015 wordt deze zorg vergoed op basis van de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet en/of de Wet langdurige zorg (Wlz). Idealiter worden in deze situaties in overleg tussen ouders, school, zorgaanbieder en gemeente afspraken gemaakt over een  onderwijs-zorgarrangement, waarbij zowel de ondersteuning thuis als de ondersteuning tijdens onderwijstijd worden bekeken. 

In de handreiking is meer informatie opgenomen over de verschillende wetten. Verder is een stappenplan en een gesprekshandelding voor ouders, school en zorgaanbieders opgenomen, aan de hand waarvan afspraken gemaakt kunnen worden over passende zorg en ondersteuning tijdens onderwijstijd.

Leerlingen met een zintuiglijke beperking

Behandeling voor jeugd met een zintuiglijke beperking is vanaf 1 januari 2015 ondergebracht in het basispakket van de zorgverzekering. Voor onderwijs en zorg aan leerlingen met een zintuiglijke beperking (cluster 1 en 2) geldt een speciale (overgangs)regeling. Meer informatie hierover is te vinden via de volgende links: 

https://www.passendonderwijs.nl/over-passend-onderwijs/speciaal-onderwijs/cluster-1-en-2/

https://www.passendonderwijs.nl/over-passend-onderwijs/speciaal-onderwijs/cluster-1-en-2/toelating-tot-cluster-1-en-2/

https://www.passendonderwijs.nl/over-passend-onderwijs/in-het-kort/bekostiging/meer-bekostiging/

http://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2013/04/N_Vivis_passendonderwijs-def.pdf

https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/jeugd/jeugdzorg/awbz-behandeling/zintuiglijke-beperking

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher