Nieuws

Herverdelingsmiddelen nu al ingezet in budgettair kader Wlz 2021

06 april 2021

Minister de Jonge heeft besloten om vooruitlopend op de voorjaarsnota de gereserveerde herverdelingsmiddelen ad €100 miljoen in te zetten in het Wlz kader 2021. De NZa had dit geadviseerd vanwege een verwacht tekort met name door een fors hogere instroom van ggz-wonen cliënten. De impact van die instroom is nog niet zeker, er wordt rekening gehouden een nog hoger instroom met een oplopend tekort. De NZa adviseert later in het jaar wat nodig is aan eventuele extra middelen. Dan zal ook een aanvullende uitname uit de het gemeentefonds en verrekening met de Zvw moeten plaats vinden vanwege de overheveling van GGZ-cliënten.

munten

Grote onzekerheden rond prognoses

De NZa geeft in haar februari advies aan dat er grote onzekerheden zijn rond de prognoses vanwege de gevolgen van corona en het vroege moment in het jaar. In het advies wordt zowel gekeken naar de prognose voor de zorg die al in 2020 deel uitmaakte van de Wlz als naar de voorlopige berekening van de financiële impact van de instroom voor cliënten met een psychische stoornis. Voor de reguliere zorg passen de uitgaven volgens de NZa vooralsnog binnen het kader, waarbij de gevolgen van corona nog niet helemaal duidelijk zijn. Voor de instroom van GGZ-cliënten geldt dat het aantal geïndiceerde cliënten veel hoger is dan waarvan is uitgegaan en dat er ook nog achterstanden zijn in de indicatie. In de verschillende scenario's die de NZa heeft doorgerekend komt een tekort naar voren. Daarom adviseert de NZa om de gereserveerde €100 miljoen herverdelingsmiddelen nu al in te zetten. Het tekort is in de meeste scenario’s groter dan die €100 miljoen. Dit moet in de volgende adviezen duidelijker worden.

De zorgkantoren verwachten overigens een veel groter tekort dan de NZa. Zij ramen nu al een tekort van ruim € 600 miljoen.  

Voor 2020 verwacht de NZa dat het kader toereikend moet zijn om alle geleverde zorg en doorlopende kosten van niet-geleverde zorg in verband met de corona epidemie te vergoeden

Inzet herverdelingsmiddelen

De minister neemt het advies van de NZa om de herverdelingsmiddelen nu al in te zetten over. Verder verzoekt hij de NZa om ook in het mei- en augustus advies te kijken naar de impact van de instroom van GGZ-cliënten. Deze adviezen worden betrokken bij de kaderbrieven voor 2022 en de eventuele bijstelling van het kader 2021. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de budgettaire effecten van overheveling uit de andere domeinen.