Wlz-kader 2021 opgehoogd met €452 miljoen

Minister de Jonge heeft het advies van de NZa om de Wlz contracteerruimte op te hogen opgevolgd en structureel €452 miljoen beschikbaar gesteld. Deze verhoging is nodig vanwege de hogere instroom van GGZ-wonen cliënten en een sneller herstel van het aantal Wlz-indicaties. Voor 2022 wordt het Wlz-kader opgehoogd vanwege de kosten van de Wet zorg en dwang.

Geld

Kader 2021

In de voorlopige kaderbrief 2022 geeft de minister zijn reactie op het mei-advies van de NZa over de toereikendheid van het budget in 2021. De NZa heeft de minister geadviseerd het budget op te hogen vanwege een verwacht tekort van tussen de €433 miljoen en €471 miljoen. Eerder is op basis van het februari-advies van de NZa al €100 miljoen herverdelingsmiddelen ingezet.

Als reden voor het tekort geeft de NZa aan dat er meer instroom is van mensen met een psychische stoornis (GGZ wonen) dan verwacht. Daarnaast herstelt het volume aan indicaties sneller en neemt het aantal PGB-toekenningen toe. De NZa heeft 2 scenario’s doorgerekend, een op basis van de ontwikkeling van de indicaties en een op basis van declaraties. Daarnaast houdt zij rekening met €60 miljoen aan manoeuvreerruimte. Als gevolg van de coronapandemie is er sprake van een hogere onzekerheid over de ramingen dan gebruikelijk. De zorgkantoren verwachten een groter tekort van €615 miljoen. De minister heeft besloten om het Wlz-kader vast te stellen ter hoogte van het midden van de 2 scenario’s door €452 miljoen beschikbaar te stellen.

Het totale budgettair kader wordt hiermee €27.574 miljoen. Hiervan is €23.174 miljoen beschikbaar voor zorg in natura, € 2.950 miljoen voor PGB. Voor het kwaliteitsbudget verpleeghuizen blijft €1.450 beschikbaar.

In augustus volgt een geactualiseerd advies van de NZa, dat mogelijk leidt tot aanpassingen van het kader rond Prinsjesdag.

Voorlopig kader 2022

In het voorlopig kader voor 2022 wordt uitgegaan van het aangepaste budget voor 2021. Daarboven op is €745 miljoen (2,7%) groeiruimte beschikbaar. Binnen deze groeiruimte is €4 miljoen bestemd voor investeringen in duurzaam vastgoed. Dit wordt verwerkt in de NHC-tarieven. Verder wordt in 2022 een start gemaakt met de instelling en bekostiging van expertisecentra voor Wlz-cliënten met het syndroom van Korsakov en NAH+. Hiervoor is binnen de groeiruimte €8.2 miljoen beschikbaar.

Voor de overloopeffecten van de instroom van GGZ-W cliënten gedurende 2021 is in 2022 €136 miljoen extra beschikbaar. De minister geeft wel aan dat de zorgkantoren een deel van de groeimiddelen ook voor deze cliënten in kunnen zetten.

Voor de meerkosten die samen hangen met de Wzd is op basis van kostenonderzoek door de NZa €103 miljoen structureel beschikbaar in de contracteerruimte. Hiervan moet in 2022 ook de incidentele kosten ad €16.7 miljoen worden bekostigd. De tarieven voor de GHZ worden structureel verhoogd.

Naast het Wlz kader is ook €10 miljoen beschikbaar voor innovatie in de langdurige zorg.

Wlz-kader 2022 (in €mln)

Wlz kader 2021

27.574

 

Groeiruimte

745

 

Toegang GGZ-wonen

136

 

Lage ZZPs

-35

 

WZD

103

 

Loon- en prijsbijstelling

PM

 

Wlz kader 2022

28.532

 

         -      Contracteerruimte

 

25.423

  • Pgb kader

 

3.000

  • Herverdelingsmiddelen

 

100

 

De definitieve kaderbrief volgt rond Prinsjesdag.

Deze pagina is een onderdeel van