Nieuws

Hoe is het SOEC tot stand gekomen?

09 november 2010

In 2008 heeft de VGN het initiatief genomen om een extern erkenningsysteem te laten ontwikkelen om de kwaliteit van de bij- en nascholingstrajecten in de gehandicaptenzorg zo objectief mogelijk aan te tonen.

Voor de ontwikkeling van het erkenningsysteem heeft de VGN een werkgroep ingesteld waarin deskundigen van diverse gehandicaptenzorginstelling hebben deelgenomen. Deze werkgroep werd inhoudelijk en methodisch ondersteund door het Kenniscentrum Onderwijs Arbeidsmarkt (BKA), die tevens het erkenningsysteem hebben opgesteld.

Bij de inrichting van het erkenningsysteem is ernaar gestreefd om enerzijds de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden en anderzijds wel die informatie op te vragen op basis waarvan de beoordelingscommissie een adequaat oordeel over de kwaliteit van het opleidingstraject kan geven. 

In 2009 – 2010 is deze procedure in een pilot uitgetest. In totaal hebben 12 instellingen als aanvrager of lid van de beoordelingscommissie aan deze pilot deelgenomen.

De conclusies van de pilotdeelnemers was positief. De procedure bleek goed te werken en het was goed mogelijk om als beoordelingscommissie op basis van de gestelde criteria tot een gewogen oordeel te komen. Wel hebben de ervaringen uit de pilot geleid tot een aantal aanpassingen in de procedure om de administratieve lasten te verminderen en de procedure te stroomlijnen.

In het voorjaar van 2010 heeft de VGN op basis van de resultaten van de pilot besloten om het erkenningsysteem te effectueren. Om de onafhankelijkheid van de beoordeling van de erkenningaanvragen is besloten om deze neer te leggen bij een aparte stichting. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van het SOEC.

 

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: