Nieuws

Integraal Zorgakkoord is getekend

23 september 2022

Het integraal zorgakkoord (IZA) is inmiddels door 13 van de 14 partijen getekend en op 16 september door het ministerie van VWS naar de Kamer gestuurd. De VGN is geen deelnemer aan het akkoord, maar zal wel aandacht blijven vragen voor de positie van mensen met een beperking en de samenhang met de gehandicaptenzorg. Het akkoord wordt op 12 oktober besproken in de Tweede Kamer.

dokter en patient zitten aan tafel

Definitieve versie getekend

In eerdere artikelen informeerden wij over de voortgang en inhoud van het integraal zorgakkoord en over het standpunt van de VGN over dit akkoord. Inmiddels is het akkoord in definitieve vorm getekend door alle beoogde partijen met uitzondering van de huisartsen. Actiz en ZorgthuisNL wilden aanvankelijk niet tekenen, maar zijn na een verhoging van het wijkzorgbudget alsnog aan boord gekomen. U vindt het akkoord als bijlage onderaan dit artikel. 

Met uitzondering van de LHV

De LHV heeft na overleg met de leden een standpunt “nee tenzij” ingenomen. Er is steun voor de inhoudelijke hoofdlijn van het akkoord, maar de LHV wil concrete resultaten zien op het gebied van de ANW-tarieven en over meer tijd voor de patiënt. In december komen de leden van de LHV opnieuw bijeen om te bezien of er aan de randvoorwaarden is voldaan.

Reactie vanuit de VGN op het IZA

Onze brief van 13 september is uitgangspunt voor de VGN-visie op het IZA. Daar komen verschillende actiepunten uit naar voren waarover we de komende periode met VWS en andere relevante partijen in gesprek gaan. Ook zullen we de aandacht van de Tweede Kamer voor dit onderwerp vragen, tijdig voor de bespreking op 12 oktober.  

Visie op de eerstelijnszorg

Een belangrijk thema vormt de ontwikkeling van een visie op de eerstelijnszorg van 2030 (p. 65). In het IZA is afgesproken dat de VGN hierbij betrokken wordt. Het IZA zet in op een goed toegankelijke eerste lijn, waar hulpverleners voldoende tijd hebben, en waar men­sen met verminderd vermogen tot eigen regie in beeld zijn en geholpen worden. De VGN deelt deze ambitie en wil dat de ontwikkelde visie straks aansluit bij het convenant medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking.