Nieuws

Kwaliteitsrapporten 2020: aanleverdatum en inhoud analyse Wzd

11 mei 2021

Op 2 maart zijn zorgaanbieders op de hoogte gebracht via een vooraankondiging over de aanleverdatum van 1 juni 2021 voor de jaarlijkse kwaliteitsverantwoording en de inhoud hiervan. Toch blijkt er wat ruis te zijn ontstaan: aan de ene kant naar aanleiding van een bericht eind maart over uitstel van de (financiële) jaarverantwoording. Aan de andere kant is niet voor iedereen helder op welke wijze de analyse van de Wzd meegenomen dient te worden in het kwaliteitsrapport. Met dit aanvullende artikel willen we aanbieders duidelijkheid geven over beide punten.

Analyse kwaliteit statistiek grafiek onderzoek

Verantwoorden in tijden van crisis

Aanbieders van langdurige zorg aan mensen met een beperking, zijn bezig met afronding van het kwaliteitsrapport over het verslagjaar 2020. En dat terwijl er nog steeds veel aandacht en energie uitgaat naar de primaire zorg- en dienstverlening in tijden van Corona. Het is begrijpelijk dat in tijden van crisis de focus primair niet ligt op het afleggen van verantwoording over de (kwaliteit van de) geleverde zorg- en dienstverlening. Alle zeilen worden bijgezet om het primaire proces draaiende te houden en goede kwaliteit van zorg te blijven leveren. Toch blijft het afleggen van verantwoording een essentieel onderdeel in de kwaliteitscyclus van zorgaanbieders. In het kwaliteitskader gehandicaptenzorg gaat één van de vier bouwstenen 'kwaliteitsrapport en visitatie' hierover. Juist in een crisisjaar is reflecteren extra belangrijk om te kunnen leren van dingen die goed en minder goed zijn verlopen.

Aanleverdatum 1 juni 2021

Na een inventarisatie bij leden eind vorig jaar zomer, bleek dan ook dat aanbieders zelf geen voorstander waren van het opnieuw aanvragen van uitstel voor het aanleveren van de kerngegevens kwaliteit, inclusief het kwaliteitsrapport over het verslagjaar 2020. Dus besloot de stuurgroep kwaliteitskader gehandicaptenzorg (kkghz) de reguliere datum van 1 juni voor dit jaar te laten staan. Vóór 1 juni 2021 dienen de kerngegevens kwaliteit inclusief het kwaliteitsrapport 2020 aangeleverd te zijn bij gegevensmakelaar Mediquest. Dat kan via de digitale link die aanbieders daarvoor eind maart hebben ontvangen per mail.

Eind maart verscheen ook een bericht dat Minister De Jonge akkoord was met het verlenen van uitstel voor het aanleveren van de (financiële) jaarverantwoording. Normaal gesproken dient deze ook voor 1 juni te zijn aangeleverd bij het CIBG[1]. Dit jaar hebben aanbieders daar echter tot 1 oktober de tijd voor gekregen. Deze jaarverantwoording staat voor de helderheid, los van de verplichte aanlevering van de kerngegevens kwaliteit inclusief het kwaliteitsrapport. Via jaarverantwoordingzorg.nl is meer informatie te vinden over wat er van aanbieders wordt verwacht ten aanzien van de (financiële) jaarverantwoording in de zorg.

Analyse Wet zorg en dwang in kwaliteitsrapport vanaf 2020

Met ingang van de Wet zorg en dwang vanaf 1 januari 2020, moeten zorgaanbieders die onvrijwillige zorg verlenen aan cliënten op wie de Wzd van toepassing is, hierover gegevens aanleveren bij de inspectie. Het gaat om een digitaal overzicht en (via het kwaliteitsrapport) een analyse onvrijwillige zorg. Op onze site is hierover op 15 april een bericht over verschenen. Omdat het voor niet iedereen helder is waar deze analyse nu precies aan moet voldoen, wordt de belangrijkste informatie die hierover te vinden is op de site van IGJ onder ‘Nadere informatie over gegevensaanlevering Wzd’ hieronder nog een keer genoemd:

Analyse onvrijwillige zorg

De analyse is een bestand (in bestandstype .pdf) met een reflectie op locatie of organisatieniveau over de uitgevoerde onvrijwillige zorg. Een afzonderlijke analyse per locatie mag, maar is niet verplicht. De inspectie wil wel zien welke onderdelen van de analyse gaan over welke locatie. Verleent u zorg die valt onder de Wzd én de Wvggz? Dan kunt u één analyse maken, die gaat over beide wetten.

In de Rzd staat aan welke eisen de analyse inhoudelijk moet voldoen. Over de vorm van de analyse zijn geen nadere afspraken gemaakt. Zorgaanbieders zijn vrij om zelf te bepalen hoe de analyse eruitziet.

De inspectie vindt het allereerst belangrijk dat de (kwalitatieve) analyse zorgaanbieders zelf inzicht geeft in de effecten van hun beleid rondom onvrijwillige zorg. De analyse geeft vervolgens de inspectie inzicht in de manier waarop zorgaanbieders terughoudend en zorgvuldig omgaan met deze ingrijpende vorm van zorg: heeft de zorgaanbieder geleerd van de manier waarop onvrijwillige zorg is ingezet? Is de juiste zorg op de juiste plaats geboden en is voldoende geprobeerd om onvrijwillige zorg te voorkomen? Zijn de belangen van cliënten voldoende beschermd? Heeft de cliëntenraad een advies gegeven over de analyse?

De analyse wordt een structureel onderdeel van het jaarverslag (kwaliteitsjaarverslag of kwaliteitsrapport) dat zorgaanbieders opstellen op basis van het kwaliteitskader van hun sector.

 

Vragenuur Wzd

Als u hier nog vragen over heeft dan kunt u die stellen aan Jos Noordover (beleidsadviseur VGN) of aan de inspectie zelf. Zij organiseert op 20 mei van 9:00 uur – 10:30 uur aanstaande een vragenuurtje over de Wzd. U hoeft zich hiervoor niet vooraf aan te melden. U kunt op het genoemde tijdstip deelnemen door te klikken op deze link. Werkt de link niet? Gebruik dan vergaderingnummer 163 596 4624 en wachtwoord Welkom.

[1] Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS die belast is met het verzamelen, het beheren en het uitleveren van de gegevens.

Annemarie Peters VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij

Deze pagina is een onderdeel van: