Nieuws

Logeren: bekostiging en aanspraak matchen niet

31 januari 2017

De VGN ontvangt signalen over knelpunten in de bekostiging van logeren in de Wlz. Dit hangt samen met de beperking van het aantal etmalen dat een cliënt mag logeren tot maximaal 156 per jaar en de nieuwe prestatie logeren die uitgaat van dagen.

wlz

Knelpunt

In het besluit langdurige zorg is vastgelegd dat een cliënt maximaal 156 etmalen per kalenderjaar (gemiddeld 3 etmalen per week) kan logeren. Dit mag ook opgespaard worden voor langere periodes in de vakantie. De nieuwe Nza prestatie voor logeren gaat echter uit van dagen, waarbij de dag van aankomst en vertrek ieder als dag meetelt. Wanneer een cliënt bijvoorbeeld vrijdag vóór 20 uur komt en maandagochtend weer vertrekt, dan mag de zorgaanbieder volgens de NZa beleidsregel vier dagen declareren. Het tarief voor logeren is op deze werkwijze gebaseerd. Dit kan bij sommige cliënten tot problemen leiden, wanneer zij tegen het maximum van het toegestane aantal etmalen aan zitten. Cliënten die bijvoorbeeld elk weekend logeren zijn dan in oktober door hun logeerdagen heen. Voor zover ons bekend is dit alleen een probleem bij zorg in natura, omdat bij PGB andere afspraken over de bekostiging gemaakt kunnen worden.

Overigens hebben de zorgkantoren in hun beleidslijn schoonmaak en logeren aangegeven dat het declareren van een logeerdag altijd gepaard dient te gaan met een overnachting. Hiermee zou volgens hen geen onderscheid tussen etmalen en dagen. De VGN is het oneens met deze interpretatie van de beleidsregel, omdat het tarief dan niet passend is.

Oplossing

De VGN heeft dit knelpunt ingebracht bij de commissie Care van de NZa, waar vertegenwoordigers van verschillende stakeholders bij zijn. Daarnaast wordt het bij VWS besproken. Daarnaast hebben wij het vraagstuk aan verschillende leden voorgelegd via expertgroepen met de vraag of zij tegen dit knelpunt aanlopen, hoe zij er mee omgaan en om mee te denken over mogelijke oplossingen. 

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos

Deze pagina is een onderdeel van: