Nieuws

Minister informeert Kamer over bredere context Wtza

25 februari 2020

Tijdens de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en Aanpassingswet Wtza (AWtza) op 29 januari jl. de Tweede Kamer verzocht om een overzicht van de maatregelen die VWS neemt om te voorkomen dat personen met verkeerde intenties in de zorg aan de slag gaan. Deze maatregelen heeft de minister nu in een Kamerbrief uiteengezet.

Op 12 februari berichtten we u dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel over toetreding zorgaanbieders (Wtza) had aangenomen. De minister heeft dit wetsvoorstel steeds geplaatst in een breder kader van nog zeven maatregelen (‘stappen’) die moeten voorkomen dat personen met verkeerde intenties in de zorg aan de slag gaan. Deze zeven maatregelen heeft de minister inmiddels in een brief aan de Kamer verwoord. Het is interessant om al deze maatregelen in één geheel te kunnen overzien:

  1. Het wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorgaanbieders. Met dit wetsvoorstel worden de wettelijke eisen aan de bedrijfsvoering van zorgaanbieders aangescherpt.
  2. Het wetsvoorstel Bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Met dit wetsvoorstel verbetert de samenwerking tussen verschillende instanties bij het aanpakken van zorgfraude.
  3. Het wetsvoorstel Bevorderen contracteren. Contractering is hét vehikel is om afspraken te maken over doelmatigheid, kwaliteit, innovatie, organiserend vermogen en de juiste zorg op de juiste plek. Met dit wetsvoorstel wordt de mogelijkheid geregeld om (deel)sectoren te kunnen aanwijzen waarvoor de overheid de hoogte van de vergoeding voor niet gecontracteerde zorg in (nadere) regelgeving vastlegt.
  4. Uitbreiding van de Wet Normering Topinkomens.
  5. Maatregelen rond het persoonsgebonden budget.
  6. Maatregelen rond de Jeugdwet. Deze zullen onder meer betrekking hebben op het versterken van goed bestuur, toezicht en bedrijfsvoering bij jeugdhulpaanbieders.
  7. Maatregelen rond het Wmo-toezicht.

De Kamerbrief met een uitgebreide beschrijving van deze maatregelen treft u aan in de bijlage.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: