Nieuws

Nieuw Reglement van Deelneming Waarborgfonds voor de Zorgsector

02 september 2021

Per 1 september 2021 is het nieuwe Reglement van Deelneming van het Waarborgfonds voor de Zorgsector van kracht. Het oude Reglement van Deelneming dateerde van 2005 en was op een aantal punten aan actualisatie toe. Bij het opstellen van het nieuwe Reglement is tevens ingezet op het verbeteren van de leesbaarheid. Verreweg de meeste aanpassingen hebben geen gevolgen voor de inhoudelijke strekking van het Reglement van Deelneming. Wel zijn er een aantal aanvullende bepalingen in het Reglement opgenomen. Hieronder volgt een toelichting op het gevolgde proces en op de gewijzigde opzet van het Reglement.

Zorgsector

Proces

Aan het vaststellen van het Reglement van Deelneming zijn verschillende stappen voorafgegaan. Zo heeft afstemming plaats gevonden met de brancheverenigingen, geldgevers en het ministerie van VWS. Tevens is de inhoud van het nieuwe Reglement van Deelneming juridisch getoetst door Pels Rijcken. Tot slot heeft het ministerie van VWS ook formeel ingestemd met de aanpassing van het Reglement van Deelneming (vanwege de achterborgrelatie met het ministerie van VWS is het WFZ verplicht om bij een dergelijke aanpassing voorafgaande toestemming te verkrijgen).

Opzet

Bij het oude Reglement van Deelneming is ervoor gekozen om gedetailleerd en concreet in te gaan op de risicobeoordelingscriteria. Die zijn in de afgelopen 15 jaar aanzienlijk veranderd. Leidraad bij de herziening is geweest om het Reglement van Deelneming zo veel als mogelijk ‘veranderingsresistent’ op te stellen, door voor de inhoudelijke details (die door de tijd heen veranderingen kunnen ondergaan) te verwijzen naar andere bronnen (zoals de website).
Verder is inhoudelijk van belang dat van oudsher de toelating als deelnemer een belangrijke rol vervulde in het Reglement van Deelneming. Toelating als deelnemer gold daarbij als belangrijk toetsmoment, waarna garantieverlening mogelijk was. Dit ligt tegenwoordig anders: het borgingsbesluit en de daaraan voorafgaande risicobeoordeling staan centraal, en de formaliteit van inschrijving als deelnemer volgt automatisch bij de verstrekking van de garanties. Aflossing van geborgde leningen betekent daarbij automatisch uitschrijving als deelnemer. Dergelijke veranderingen hebben weerslag gehad op de opzet van het Reglement.

Aanvullende bepalingen

Inhoudelijk is er sprake van een aantal aanvullende bepalingen. Dit betreft allereerst de toegang tot de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Het WFZ behoort niet automatisch tot de partijen die dit recht hebben (en die expliciet in de statuten van zorginstellingen zijn vermeld). Gelet op het belang dat het WFZ echter hecht aan dit instrumentarium (in eventuele situaties van wanbeleid) is dit bij de toetreding van de deelnemers met een bv als rechtsvorm in een aanvullende overeenkomst geregeld. In het kader van ‘gelijke behandeling’ is besloten dit naar de overige deelnemers door te trekken. Het zou immers discussie over ‘ongelijke behandeling’ kunnen oproepen als deze maatregel tot bv’s beperkt zou blijven.
Een aantal andere bepalingen die eveneens middels een aanvullende overeenkomst werden vastgelegd voor deelnemers met een bv als rechtsvorm zijn vanuit het oogpunt van gelijke behandeling ook opgenomen in het Reglement van Deelneming (onder andere met betrekking tot winstuitkering door WFZ-deelnemers, indien het wettige verbod hierop zou komen te vervallen).

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: