Nieuws

Waarborgfonds voor de Zorgsector publiceert jaarverslag 2019

11 mei 2020

In 2019 heeft het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) garantie verstrekt op 166 miljoen euro aan nieuwe langlopende leningen. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van het voorgaande jaar (2018: 100 miljoen euro). De gevolgen van de huidige corona crisis zijn op dit moment niet of nauwelijks te overzien, laat staan dat er al iets concreets gezegd kan worden over de consequenties op langere termijn. De doorwerking van de huidige ontwikkelingen op zorginstellingen en afgeleid hiervan op het WFZ laat zich op dit moment dan ook nog niet duiden.

Ultimo 2019 zat er voor ruim 810 miljoen euro aan eerder gedane garantietoezeggingen ‘in de pijplijn’. Het betreft hierbij zowel ongebruikte ruimte op reeds formeel verstrekte garantiefaciliteiten als nog niet geformaliseerde garantietoezeggingen. Afhankelijk van de omstandigheden kan er geruime tijd verstrijken tussen de afgifte van garantieverklaringen door het WFZ en de daadwerkelijke benutting door de instelling. Hierbij kan tussentijds  - al dan niet door de omstandigheden gedwongen - heroverweging van investeringsprojecten door de instelling aan de orde zijn.

Eind 2019 stonden 39 WFZ-deelnemers onder verhoogde bewaking van het WFZ, zijnde 13,4% van het totale aantal deelnemers (2018: 42 deelnemers; 14,7%). Deze lichte daling laat onverlet dat de financiële druk op zorginstellingen in de afgelopen jaren in het algemeen hoog te noemen was. De schadescenario’s die periodiek worden doorgerekend bevestigen het beeld dat het aanwezige WFZ-risicovermogen van ruim 292 miljoen euro een zeer degelijke buffer vormt voor het opvangen van mogelijke toekomstige garantieschade (en het obligorisico voor deelnemers hierdoor navenant beperkt is).

Met betrekking tot prognoses en toekomstverwachtingen benadrukt het WFZ dat deze zijn gebaseerd op de kennis van nu. De coronacrisis die zich in de afgelopen maanden in toenemende mate heeft doen gelden laat zich - op het moment van publicatie van dit jaarverslag – immers niet of nauwelijks overzien in zijn gevolgen voor zorginstellingen en hiervan afgeleid het WFZ. Het WFZ blijft wat betreft de risicobeoordeling en -bewaking, zowel op het niveau van de individuele deelnemer als op het niveau van de totale garantieportefeuille, goed de vinger aan de pols houden.

Het volledige jaarverslag is te downloaden via deze link.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: